Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles

Regulació: Article 36.1 LIS

  • Per a aplicar la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada realitzades a les Canarias, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en l'article 36.1 de la LIS.

  • Els percentatges de deducció establits en l'article 36.1 de la LIS s'incrementaran segons el que disposa l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991. A estos efectes, s'aplicaran els següents percentatges:

    • El 54 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (el major de: 30 % x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50 %). Este percentatge del 54 per cent podrà aplicar-se sempre que la intensitat d'ajuda no excedisca el 50 per cent dels costos subvencionables, en els termes establits per l'article 54 del Reglament (UE ) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

    • El 45 per cent sobre l'excés d'este import (el major de 25 % x 1,8 = 45% o 25% + 20% = 45 %)

  • Els límits aplicables a esta deducció s'incrementaran d'acord amb el que disposa l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, pel que estarà subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

  • A més, la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, un límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit en l'article 36.1 de la LIS, quan es tracti de produccions realitzades a les Canarias. Per tant, l'import màxim d'esta deducció serà de 18 milions d'euros (10 milions d'euros x 1,8).