Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles

Regulació:Article 36.1 LIS

  • Per a aplicar la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permeten la confecció, d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada realitzades a les Canàries, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en el article 36.1 del LIS.

  • Els percentatges de deducció establits a l'article 36.1 del LIS s'incrementaran segons el disposat en el article 94.1 a) de la Llei 20/1991. A estos efectes, s'aplicaran els següents percentatges:

    • El 54 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (el major de:30 % x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50%).Este percentatge del 54 per cent podrà aplicar-se sempre que la intensitat d'ajuda no excedisca del 50 per cent dels costos subvencionables, en els termes establits per l'article 54 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

    • El 45 per cent sobre l'excés de l'esmentat import (el major de 25 % x 1,8 = 45% o 25% + 20% = 45%)

  • Els límits aplicables a esta deducció s'incrementaran d'acord amb el disposat en el article 94.1.b) de la Llei 20/1991, pel que estarà subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

  • A més, la disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, u límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit a l'article 36.1 del LIS, quan es tracte de produccions realitzades a les Canàries.Per tant, l'import màxim d'esta deducció serà de 18 milions d'euros (10 milions d'euros x 1,8).