Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres

Regulació: Article 36.2 LIS

 • Per aplicar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada realitzades a les Canàries, les entitats hauran de complir els requisits generals establits per a estes deduccions en el article 36.2 del LIS.

 • Els percentatges de deducció establits a l'article 36.2 del LIS s'incrementaran segons el disposat en el article 94.1 a) de la Llei 20/1991, pel que s'aplicaran els següents percentatges:

  • El 54 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (el major de:30% x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50%).Este percentatge del 54 per cent podrà aplicar-se sempre que la intensitat d'ajuda no excedisca del 50 per cent dels costos subvencionables, en els termes establits per l'article 54 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

   El 45 per cent sobre l'excés de l'esmentat import (el major de 25% x 1,8 = 45% o 25% + 20% = 45%).

  • El 54 per cent de la base de la deducció (el major de:30% x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50%), quan el productor s'encarregue de la execució de serveis d'efectes visuals i els despeses realitzades en territori espanyol siguen inferiors a 1 milió d'euros.

   L'import d'esta deducció no podrà superar l'import que establix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 • D'acord amb el disposat a l'article 36.2 del LIS que establix la qual cosa la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres queda exclosa del límit a què es referix l'últim paràgraf article 39.1 del LIS, els límits aplicables a esta deducció no s'incrementaran d'acord amb el disposat a l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, per la qual cosa esta deducció no estarà subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

 • La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 establix, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, u límit específic per a esta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit a l'article 36.2 del LIS, quan es tracte de despeses realitzades a les Canàries.Per tant, l'import màxim d'esta deducció serà de 18 milions d'euros (10 milions d'euros x 1,8).

  Així mateix, esta disposició establix quan al import mínim de despesa que fixa la lletra a) de l'article 36.2 del LIS, que les despeses realitzades a les Canàries d'animació d'una producció estrangera hauran de ser superiors a 200.000 euros.En relació amb la execució de serveis d'efectes visuals, serà d'aplicació el disposat en la letra b) de l'article 36.2 del LIS.