Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Actiu

ActiuNÚM. clauEquivalència comptes  PCEANÚM. clauEquivalència comptes PCEA
Efectiu i altres actius líquids equivalents - - [00101] 553, 559, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, (590)
Actius financers mantinguts per a negociar - - [00102] [00103] + [00104] + [00105] + [00106]
Intruments de patrimoni [00103] 2405, (2495), 250, (259) - -
Valors representatius de deute [00104] 241, 251, 552 - -
Derivats [00105] 2550 - -
Altres [00106] - - -
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys - - [00107] [00108] + [00109] + [00110] + [00111] + [00112]
Intruments de patrimoni [00108] 2405, (2495), 250, (259), - -
Valors representatius de deute [00109] 241, 251, 552 - -
Intruments híbrids [00110] 241, 242, 251, 252, 258 - -
Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumisquen el risc de la inversió [00111] 2405, 241, 242, (2495), 250, 251, 252, 258, (259), - -
Altres [00112] - - -
Actius financers disponibles per a la venda - - [00113] [00114] + [00115] + [00116] + [00117]
Intruments de patrimoni [00114] 2405, (2495), 250, (259), - -
Valors representatius de deute [00115] 241, 251, 252, (294), (297), - -
Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumisquen el risc de la inversió [00116] 2405, 241, 242, (2495), 250, 251, 252, 258, (259), (294), (297) - -
Altres [00117] - - -
Préstecs i partides a cobrar - - [00118] [00119] + [00120] + [00124] + [00125] + [00126] + [00129] + [00130] + [00131] + [00132]
Valors representatius de deute [00119] 241, 251, 552, (294), (297) - -
Préstecs [00120] [00121] + [00122] + [00123] - -
Bestretes sobre pòlisses [00121] 246, 256 - -
Préstecs a entitats del grup i associades [00122] 2423, 2424, (2953), (2954), 5501, 5502, (590) - -
Préstecs a unes altres parts vinculades [00123] 2425, 551, 5509, (2955), (590) - -
Depòsit en entitats de crèdit [00124] 252, (298) - -
Depòsits constituïts per reassegurances acceptats [00125] 266, (298) - -
Crèdits per operacions d'assegurança directe [00126] [127] + [128] - -
Prenedors d'assegurança [00127] 431, 432, (491) - -
Mediadors [00128] 433, 435, (4903) - -
Crèdits per operacions de reassegure [00129] 400 401, 4050, 4051, (4900), (4901) - -
Crèdits per operacions de coassegurança [00130] 402, 4052, (4902) - -
Desemborsaments exigits [00131] 558 - -
Altres crèdits [00132] [00133] + [00134] - -
Crèdits amb les Administracions públiques [00133] 470, 471, 472, 478 - -
Reste de crèdits [00134] 253, 254, 258, (260), 298, 44, 460, (4904) - -
Inversions mantingudes fins el venciment - - [00135] 241, 251, (294), (297)
Derivades de cobertura - - [00136] 2553
Participacions de la reassegurança en les provisions tècniques - - [00137] [00138] + [00139] + [00140] + [00141]
Provisió per a primes no consumides [00138] 380 - -
Provisió d'assegurances de vida [00139] 390, 391 - -
Provisió per a prestacions [00140] 384, 394 - -
Altres provisions tècniques [00141] 387, 397 - -
Immobilitzat material i inversions immobiliàries - - [00142] [00143] + [00144]
Immobilitzat material [00143] 2101, 2111, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 23, (281), (291) - -
Inversions immobiliàries [00144] 2102, 2112, (282), (292) - -
Immobilitzat intangible - -- [00145] [00146] + [00147] + [00148]
Fons de comerç [00146] 204 - -
Drets econòmics derivats de carteres de pòlisses adquirides a mediadors [00147] 207 - -
Un altre actiu intangible [00148] 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, (280), (290) - -
Participacions en entitats del grup i associades - - [00149] [00150] + [00151] + [00152]
Participacions en empreses associades [00150] 2404, (2494), (2934) - -
Participacions en empreses multigrup [00151] 2404, (2494), (2934) - -
Participacions en empreses del grup [00152] 2403, (2493), (2933) - -
Actius fiscals - - [00153] [00154] + [00155]
Actius per impost corrent [00154] 4709 - -
Actius per impost diferit [00155] 474 - -
Altres actius - - [00156] [00157] + [00158] + [00159] + [00160]
Actius i drets de reemborsament per retribucions a llarg termini al personal [00157] 257 - -
Comissions anticipades i altres costos d'adquisició [00158] 273, 274 - -
Periodificacions [00159] 480, 481, 489, 560, 562, (590) - -
Reste d'actius [00160] 555 - -
Actius mantinguts per a la venda - - [00161] 580, 581, 582, 583, (599)
TOTAL ACTIU - - [00162] [00101] + [00102] + [00107] + [00113] + [00118] + [00135] + [00136] + [00137] + [00142] + [00145] + [00149] + [00153] + [00156] + [00161]

Nota a la taula:

Els números de comptes tenen caràcter orientatiu respecte de les corresponents rúbriques de l'actiu en les que s'inclouen.