Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Balanç (pàgines 34 a 37)

En les pàgines 34, 35, i 36 i 37 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius de l'actiu, del passiu, i del patrimoni net de l'entitat asseguradora, tal com es deduïxen de la comptabilitat del contribuent. A este fi, es reproduïxen a continuació les equivalències comptables entre les diferents partides d'estos fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol, i modificat pel Reial decret 1736/2010, de 23 de desembre.

  1. Actiu
  2. Passiu
  3. Patrimoni net