Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Passiu

PassiuNÚM. clauEquivalències comptes PCEANÚM. clauEquivalències comptes PCEA
Passius financers mantinguts per a negociar - - [00163] 1765
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys - - [00164] -
Dèbits i partides a pagar - - [00165] [00166] + [00167] + [00168] + [00172] + [00173] + [00174] + [00175] + [00176] + [00177]
Passius subordinats [00166] 178 - -
Depòsits rebuts per reassegure cedit [00167] 186 - -
Deutes per operacions d'assegurança [00168] [00169] + [00170] + [00171] - -
Deutes amb assegurats [00169] 434 - -
Deutes amb mediadors [00170] 433 - -
Deutes condicionades [00171] 45 - -
Deutes per operacions de reassegure [00172] 400, 401 - -
Deutes per operacions de coassegurança [00173] 402 - -
Obligacions i altres valors negociables [00174] 177 - -
Deutes amb entitats de crèdit [00175] 170 - -
Deutes per operacions preparatòries de contractes d'assegurança [00176] 421 - -
Uns altres deutes [00177] [00178] + [00179] + [00180] - -
Deutes amb les Administracions públiques [00178] 4750, 4751, 4758, 478, 476, 477 - -
Uns altres deutes amb entitats del grup i associades [00179] 1603, 1604, 1633, 1634 - -
Reste d'uns altres deutes [00180] (1034), (1044), 150, (153), (154), 1605, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 181, (190), (192), 194, (195), (197), 199, 41, 465, 466, 51, 556 - -
Derivats de cobertura - - [00181] 1768
Provisions tècniques - - [00182] [00183] + [00184] + [00185] + [00190] + [00191] + [00192]
Provisió per a primes no consumides [00183] 300 - -
Provisió per a riscos en curs [00184] 301 - -
Provisió d'assegurances de vida [00185] [00186] + [00187] + [00188] + [00189] - -
Provisió per a primes no consumides [00186] 310 - -
Provisió per a risc en curs [00187] 311 - -
Provisió matemàtica [00188] 312 - -
Provisió d'assegurances de vida quan el risc d'inversió l'assumisca el prenedor [00189] 32 - -
Provisió per a prestacions [00190] 340, 341, 342, 343, 350, 351, 352, 353 - -
Provisió per a participació en beneficis i per a extorns [00191] 360 - -
Altres provisions tècniques [00192] 370, 371 - -
Provisions no tècniques - - [00193] [00194] + [00195] + [00196] + [00197]
Provisions per a impostos i altres contingències legals [00194] 141 - -
Provisió per a pensions i obligacions similars [00195] 140 - -
Provisió per a pagaments per convenis de liquidació [00196] 496 - -
Altres provisions no tècniques [00197] 142, 143, 147, 148 -- -
Passius fiscals - - [00198] [00199] + [00200]
Passius per impost corrent [00199] 4752 - -
Passius per impost diferit [00200] 479 - -
Reste de passius - - [00201] [00202] + [00203] + [00204] + [00205]
Periodificacions [00202] 482, 485, 561, 563 - -
Passius per asimetrias comptables [00203] 188, (268) - -
Comissions i altres costos d'adquisició de la reassegurança cedit [00204] 182 - -
Altres passius [00205] - - -
Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda - - [00206] 584, 585, 586, 587, 588, 589
TOTAL PASSIU - - [00207] [10063] + [00164] + [00165] + [00181] + [00182] + [00193] + [00198] + [00201] + [00206]

Nota a la taula:

Els números de comptes tenen caràcter orientatiu respecte de les corresponents rúbriques del passiu en les que s'inclouen.