Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estats comptables de les entitats asseguradores (pàgines 34 a 43)

En les pàgines 34 a 43 inclusivament, del model 200 es recullen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i, de l'estat de canvis en el patrimoni propi, l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net corresponents a les entitats asseguradores.

Les entitats obligades a utilitzar estes pàgines deixaran sense complimentar els corresponents a comptes i estats anuals del cas general (pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). Al contrari, hauran de complimentar els restants pàgines del model 200 de declaració que resulten procedents.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model de declaració de l'impost sobre societats, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).

  1. Balanç (pàgines 34 a 37)
  2. Compte de pèrdues i guanys (pàgines 38 a 40)
  3. Estat de canvis en el patrimoni propi (pàgines 41 a 43)