Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni propi (pàgines 41 a 43)

En les pàgines 41, 42 i 43 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i de l'estat total de canvis en el patrimoni net de l'entitat asseguradora. A este fi, es reproduïxen a continuació les equivalències comptables, entre les diferents partides d'estos fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat pel Reial decret 1736/2010, de 23 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model de declaració de l'impost sobre societats, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).

  1. Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat d'ingressos i despeses reconeguts
  2. Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat total de canvis en el patrimoni net
  3. Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)