Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estat de canvis en el patrimoni propi (pàgines 41 a 43)

En les pàgines 41, 42 i 43 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius de l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i de l'estat total de canvis en el patrimoni net de l'entitat asseguradora.A tal final, es reproduïxen a continuació les equivalències comptables, entre les diferents partides d'estos fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat pel Reial Decret 1736/2010, de 23 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model de declaració de l'Impost sobre Societats, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).

  1. Estat de canvis en el patrimoni propi.Estat d'ingressos i despeses reconegudes
  2. Estat de canvis en el patrimoni propi.Estat total de canvis en el patrimoni net
  3. Estat de canvis en el patrimoni propi.Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)