Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat total de canvis en el patrimoni net (cont.)

Estat de canvis en el patrimoni propiResultat de l'exercici
(NÚM. Clau)
Dividend a compte
(NÚM. Clau)
Altres intruments de patrimoni
(NÚM. Clau)
Ajustaments per canvi de valor
(NÚM. Clau)
Subvencions, donacions i llegats rebuts
(NÚM. Clau)
TOTAL
(NÚM. Clau)
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR [00420] [00421] [00422] [00423] [00424] [00425]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors [00433] [00434] [00435] [00436] [00437] [00438]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors [00446] [00447] [00448] [00449] [00450] [00451]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI [00459] [00460] [00461] [00462] [00463] [00464]
Total ingressos i despeses reconeguts [00472] [00473] [00474] [00475] [00476] [00477]
Operacions amb socis o mutualistes [00485] [00486] [00487] [00488] [00489] [00490]
Augments de capital o fons mutual [00498] [00499] [00382] [00501] [00502] [00503]
(-) Reduccions de capital o fons mutual [00511] [00512] [00513] [00514] [00515] [00516]
Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió d'obligacions, condonacions de deutes) [00524] [00525] [00526] [00527] [00528] [00529]
(-) Distribució de dividends o derrames actives [00537] [00538] [00539] [00540] [00541] [00542]
Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) [00550] [00551] [00552] [00553] [00554] [00555]
Incremente (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis [00563] [00564] [00565] [00566] [00567] [00568]
Altres operacions amb socis o mutualistes [00576] [00577] [00578] [00579] [00580] [00581]
Altres variacions del patrimoni net [00589] [00590] [00591] [00592] [00593] [00594]
Pagaments basats en intruments de patrimoni [00602] [00603] [00604] [00605] [00606] [00607]
Traspassos entre partides de patrimoni net [00615] [00616] [00617] [00618] [00619] [00620]
Altres variacions [00628] [00629] [00630] [00631] [00632] [00633]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI [00641] [00642] [00643] [00644] [00645] [00646]