Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

Estat de canvis en el patrimoni propiNÚM. clauEquivalència comptes PCEANÚM. clauEquivalència comptes PCEA
Resultat de l'exercici - - [00500] -
Altres ingressos i despeses reconeguts - - [00383] [00384] + [00388] + [00393] + [00397] + [00401] + [00405] + [00409] + [00410] + [00411]
Actius financers disponibles per a la venda - - [00384] [00385] + [00386] + [00387]
Guanys i pèrdues per valoració [00385] 900, (800) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00386] 902, (802) - -
Altres reclassificacions [00387] - - -
Cobertures dels fluxos d'efectiu - - [00388] [00389] + [00390] + [00391] + [00392]
Guanys i pèrdues per valoració [00389] 910, (810) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00390] 912, (812) - -
Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes [00391] 912, (812) - -
Altres reclassificacions [00392] - - -
Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger - - [00393] [00394] + [00395] + [00396]
Guanys i pèrdues per valoració [00394] 911, (811) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00395] 913, (813) - -
Altres reclassificacions [00396] - - -
Diferències de canvi i conversió - - [00397] [00398] + [00399] + [00400]
Guanys i pèrdues per valoració [00398] 920, (820) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00399] 921, (821) - -
Altres reclassificacions [00400] - - -
Correcció d'asimetries comptables - - [00401] [00402] + [00403] + [00404]
Guanys i pèrdues per valoració [00402] 98, (88) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00403] 98, (88) - -
Altres reclassificacions [00404] - - -
Actius mantinguts per a la venda - - [00405] [00406] + [00407] + [00408]
Guanys i pèrdues per valoració [00406] 960, (860) - -
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys [00407] 962, (862) - -
Altres reclassificacions [00408] - - -
Guanys/(pèrdues) actuarials per retribucions a llarg termini del personal - - [00409] 95, (85)
Altres ingressos i despeses reconeguts - - [00410] 94, (84), 99, (89)
Impost sobre beneficis - - [00411] 8300 (*), 8301 (*), (833), 834, 835, (836), (837), 838
Total d'ingressos i despeses reconeguts - - [00412] [00500] + [00383]

Nota a la taula :

(*) Les partides amb un asterisc pot tindre signe positiu o negatiu.