Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estat de canvis en el patrimoni propi. Estat total de canvis en el patrimoni net

CAPITAL O FONS MUTUALPrima d'emissió
(NÚM. Clau)
Reserves
(NÚM. Clau)
Accions en patrimoni pròpies
(NÚM. Clau)
Resultats d'exercicis anteriors
(NÚM. Clau)
Altres aportacions de socis o mutualistes
(NÚM. Clau)
Estat de canvis en el patrimoni propiEscripturat
(NÚM. Clau)
No exigit
(NÚM. Clau)
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR [00413] [00414] [00415] [00416] [00417] [00418] [00419]
Ajustaments per canvi de criteri d'exercicis anteriors [00426] [00427] [00428] [00429] [00430] [00431] [00432]
Ajustaments per errors d'exercicis anteriors [00439] [00440] [00441] [00442] [00443] [00444] [00445]
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI [00452] [00453] [00454] [00455] [00456] [00457] [00458]
Total ingressos i despeses reconeguts [00465] [00466] [00467] [00468] [00469] [00470] [00471]
Operacions amb socis o mutualistes [00478] [00479] [00480] [00481] [00482] [00483] [00484]
Augments de capital o fons mutual [00491] [00492] [00493] [00494] [00495] [00496] [00497]
(-) Reduccions de capital o fons mutual [00504] [00505] [00506] [00507] [00508] [00509] [00510]
Conversió de passius financers en patrimoni net (conversió d'obligacions, condonacions de deutes) [00517] [00518] [00519] [00520] [00521] [00522] [00523]
(-) Distribució de dividends o derrames actives [00530] [00531] [00532] [00533] [00534] [00535] [00536]
Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) [00543] [00544] [00545] [00546] [00547] [00548] [00549]
Incremente (reducció) de patrimoni net resultant d'una combinació de negocis [00556] [00557] [00558] [00559] [00560] [00561] [00562]
Altres operacions amb socis o mutualistes [00569] [00570] [00571] [00572] [00573] [00574] [00575]
Altres variacions del patrimoni net [00582] [00583] [00584] [00585] [00586] [00587] [00588]
Pagaments basats en intruments de patrimoni [00595] [00596] [00597] [00598] [00599] [00600] [00601]
Traspassos entre partides de patrimoni net [00608] [00609] [00610] [00611] [00612] [00613] [00614]
Altres variacions [00621] [00622] [00623] [00624] [00625] [00626] [00627]
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI [00634] [00635] [00636] [00637] [00638] [00639] [00640]