Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Compte de pèrdues i guanys (pàgines 38 a 40)

En les pàgines 38, 39 i 40 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius del compte de pèrdues i guanys de l'entitat asseguradora.A tal final, es reproduïxen les equivalències comptables entre les diferents partides d'estos fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat pel Reial Decret 1736/2010, de 23 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model 200 de declaració de l'Impost sobre Societats, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).

  1. Explica tècnica assegurança no vida
  2. Explica tècnica assegurança de vida i compte no tècnic