Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compte de pèrdues i guanys (pàgines 38 a 40)

En les pàgines 38, 39 i 40 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius del compte de pèrdues i guanys de l'entitat asseguradora. A este fi, es reproduïxen les equivalències comptables entre les diferents partides d'estos fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat pel Reial decret 1736/2010, de 23 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model 200 de declaració de l'impost sobre societats, deurà consignar-se precedida del signe menys (-).

  1. Compte tècnica assegurança no vida
  2. Compte tècnica assegurança de vida i compte no tècnica