Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compte tècnica assegurança no vida

Compte tècnica assegurança no vidaNÚM. clauEquivalències comptes PCEANÚM. clauEquivalències comptes PCEA
Primes imputades a l'exercici, netes de reassegure - - [00234] [00235] + [00239] + [00240] + [00243]
Primes meritades [00235] [00236] + [00237] + [00238] - -
Assegurança directa [00236] 700 - -
Reassegure acceptat [00237] 702 - -
Variació de la correcció per deteriorament de les primes pendents de cobrament (+ o-) [00238] 7971, (6971) - -
Primes de la reassegurança cedit (-) [00239] (704) - -
Variació de la provisió per a primes no consumides i per a riscos en curs (+ o-) [00240] 7930, (6930) - -
Assegurança directa [00241] - - -
Reassegure acceptat [00242] - - -
Variació de la provisió per a primes no consumides, reassegure cedit (+ o-) [00243] 7938, (6938) - -
Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00244] [00245] + [00246] + [00247] + [00250]
Ingressos procedents de les inversions immobiliàries [00245] 752 - -
Ingressos procedents de les inversions financeres [00246] 760, 761, 762, 768, 769 - -
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions [00247] [00248] + [00249] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00248] 791, 792 - -
D'inversions financeres [00249] 796, 799 - -
Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de les inversions [00250] [00251] + [00252] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00251] 771, 772 - -
D'inversions financeres [00252] 763, 766 - -
Altres ingressos tècnics - - [00253] 770, 779
Sinistralitat de l'exercici, neta de reassegure - - [00254] [00255] + [00259] + [00263]
Prestacions i despeses pagades [00255] [00256] + [00257] + [00258] - -
Assegurança directa [00256] (600) - -
Reassegure acceptat [00257] (602) - -
Reassegure cedit (-) [00258] 604 - -
Variació de la provisió per a prestacions (+ o-) [00259] [00260] + [00261] + [00262] - -
Assegurança directa [00260] (6934), 7934 - -
Reassegure acceptat [00261] (6934), 7934 - -
Reassegure cedit (-) [00262] (6938), (7938) - -
Despeses imputables a prestacions [00263] (00) - -
Variació d'unes altres provisions tècniques, netes de reassegure (+ o-) - - [00264] (6937), (6938), 7938, 7938
Participacions en beneficis i extorns - - [00265] [00266] + [00267]
Prestacions i despeses per participació en beneficis i extorns [00266] (606) - -
Variació de la provisió per a participacions en beneficis i extorns (+ o-) [00267] (6936), 7936 - -
Despeses d'explotació nets - - [00268] [00269] + [00270] + [00271]
Despeses d'adquisició [00269] (020), (610), 737 - -
Despeses d'administració [00270] (021) - -
Comissions i participacions en la reassegurança cedit i retrocedit [00271] 710, 712 - -
Unes altres despeses tècnics (+ o-) - - [00272] [00273] + [00274] + [00275] + [00276]
Variació del deteriorament per insolvències (+ o-) [00273] (6970), 7970, (698), 798 - -
Variació del deteriorament de l'immobilitzat (+ o-) [00274] (690), (691), 790, 791 - -
Variació de prestacions per convenis de liquidació de sinistres (+ o-) [00275] (607), 607 - -
Altres [00276] (670), (676), (06) - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00277] [00278] + [00281] + [00285]
Despeses de gestió de les inversions [00278] (042), (043), (044), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00279] - - -
Despeses d'inversions i comptes financers [00280] - - -
Correccions de valor de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00281] [00282] + [00283] + [00284] - -
Amortització de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00282] (048) - -
Deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00283] (691), (692) - -
Deteriorament d'inversions financeres [00284] (696), (699) - -
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les inversions [00285] [00286] + [00287] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00286] (671), (672) - -
D'inversions financeres [00287] (663), (666), (667) - -
Subtotal (Resultat del compte tècnica de l'assegurança no vida) - - [00288] [00234] + [00244] + [00253] + [00254] + [00264] + [00265] + [00268] + [00272] + [00277]