Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compte tècnica assegurança de vida i compte no tècnica

Compte tècnica assegurança de vida i compte no tècnicaNÚM. clauEquivalències comptes PCEANÚM. clauEquivalències comptes PCEA
Primes imputades a l'exercici, netes de reassegure - - [00289] [00290] + [00294] + [00295] + [00298]
Primes meritades [00290] [00291] + [00292] + [00293] - -
Assegurança directa [00291] 701 - -
Reassegure acceptat [00292] 703 - -
Variació de la correcció per deteriorament de les primes pendents de cobrament (+ o-) [00293] 7971, (6971) - -
Primes de la reassegurança cedit (-) [00294] (705) - -
Variació de la provisió per a primes no consumides i per a riscos en curs (+ o-) [00295] 7931, (6931) - -
Assegurança directa [00296] - - -
Reassegure acceptat [00297] - - -
Variació de la provisió per a primes no consumides, reassegure cedit (+ o-) [00298] 7939, (6939) - -
Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00299] [00300] + [00301] + [00302] + [00305]
Ingressos procedents de les inversions immobiliàries [00300] 752 - -
Ingressos procedents de les inversions financeres [00301] 760, 761, 762, 768, 769 - -
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions [00302] [00303] + [00304] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00303] 791, 792 - -
D'inversions financeres [00304] 796, 799 - -
Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de les inversions [00305] [00306] + [00307] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00306] 771, 772 - -
D'inversions financeres [00307] 763, 766 - -
Ingressos d'inversions afectes a assegurances en els que el prenedor assumix el risc de la inversió - - [00308] 752, 760, 761, 762, 763, 766, 768, 769, 771, 772
Altres ingressos tècnics - - [00309] 770, 779
Sinistralitat de l'exercici, neta de reassegure - - [00310] [00311] + [00315] + [00319]
Prestacions i despeses pagades [00311] [00312] + [00313] + [00314] - -
Assegurança directa [00312] (601) - -
Reassegure acceptat [00313] (603) - -
Reassegure cedit (-) [00314] 605 - -
Variació de la provisió per a prestacions (+ o-) [00315] [00316] + [00317] + [00318] - -
Assegurança directa [00316] (6935), 7935 - -
Reassegure acceptat [00317] (6935), 7935 - -
Reassegure cedit (-) [00318] (6939), (7939) - -
Despeses imputables a prestacions [00319] (01) - -
Variació d'unes altres provisions tècniques, netes de reassegure (+ o-) - - [00320] [00321] + [00325] + [00326]
Provisions per a assegurances de vida [00321] [00322] + [00323] + [00324] - -
Assegurança directa [00322] (6931), 7931 - -
Reassegure acceptat [00323] (6931), 7931 - -
Reassegure cedit (-) [00324] (6939), 7939 - -
Provisions per a assegurances de vida quan el risc d'inversió l'assumisquen els prenedors d'assegurances [00325] (6932), 7932 - -
Altres provisions tècniques [00326] (6937), (6938), 7937, 7938 - -
Participacions en beneficis i extorns - - [00327] [00328] + [00329]
Prestacions i despeses per participació en beneficis i extorns [00328] (606) - -
Variació de la provisió per a participacions en beneficis i extorns (+ o-) [00329] (6936), 7936 - -
Despeses d'explotació nets - - [00330] [00331] + [00332] + [00333]
Despeses d'adquisició [00331] (611), 737, (030) - -
Despeses d'administració [00332] (031) - -
Comissions i participacions en la reassegurança cedit i retrocedit [00333] 711, 713 - -
Unes altres despeses tècnics (+ o-) - - [00334] [00335] + [00336] + [00337]
Variació del deteriorament per insolvències (+ o-) [00335] (6970), 7970, (698), 798 - -
Variació del deteriorament de l'immobilitzat (+ o-) [00336] (690), (691), 790, 791 - -
Altres [00337] (670), (676), (07) - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00338] [00339] + [00342] + [00346]
Despeses de gestió de l'immobilitzat material i de les inversions [00339] (052), (053), (054), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00340] - - -
Despeses d'inversions i comptes financers [00341] - - -
Correccions de valor de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00342] [00343] + [00344] + [00345] - -
Amortització de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00343] (058) - -
Deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00344] (691), (692) - -
Deteriorament d'inversions financeres [00345] (696), (699) - -
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les inversions [00346] [347] + [348] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00347] (671), (672) - -
D'inversions financeres [00348] (663), (666), (667) - -
Despeses d'inversions afectes a assegurances en els que el prenedor assumix el risc de la inversió - - [00349] -
Subtotal (Resultat del compte tècnica de l'assegurança de vida) - - [00350] [00289] + [00299] + [00308] + [00309] + [00310] + [00320] + [00327] + [00330] + [00334] + [00338] + [00349]
COMPTE NO TÈCNICA - - - -
Ingressos de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00351] [00352] + [00353] + [00354] + [00357]
Ingressos procedents de les inversions immobiliàries [00352] 752 - -
Ingressos procedents de les inversions financeres [00353] 760, 761, 762, 767, 768, 769 - -
Aplicacions de correccions de valor per deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions [00354] [00355] + [00356] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00355] 791, 792 - -
D'inversions financeres [00356] 796, 799 - -
Beneficis en realització de l'immobilitzat material i de les inversions [00357] [00358] + [00359] - -
De l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00358] 771, 772 - -
D'inversions financeres [00359] 763, 766 - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions - - [00360] [00361] + [00364] + [00368]
Despeses de gestió de les inversions [00361] (082), (083), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Despeses de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00362] - - -
Despeses d'inversions i comptes financers [00363] - - -
Correccions de valor de l'immobilitzat material i de les inversions [00364] [00365] + [00366] + [00367] - -
Amortització de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00365] (088) - -
Deteriorament de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries [00366] (691), (692) - -
Deteriorament de les inversions financeres [00367] (696), (699) - -
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material i de les inversions [00368] [369] + [370] - -
De l'immobilitzat i de les inversions immobiliàries [00369] (671), (672) - -
De les inversions financeres [00370] (663), (666), (667) - -
Altres ingressos - - [00371] [00372] + [00373]
Ingressos per l'administració de fons de pensions [00372] 751 - -
Reste d'ingressos [00373] 730, 731, 732, 733, 750, 755, 759, 770, 771, 774, 779, 795 - -
Unes altres despeses - - [00374] [00375] + [00376]
Despeses per l'administració de fons de pensions [00375] (08) - -
Reste de despeses [00376] (615), (65), (670), (679), (690), (691), 790, 791, (6970), 7970, (698), 798, (08) - -
Subtotal (Resultat del compte no tècnica) - - [00377] [00351] + [00360] + [00371] + [00374]
Resultat abans d'impostos - - [00378] [00288] + [00350] + [00377]
Impost sobre beneficis - - [00379] (630) * , (633), 638
Resultat procedent d'operacions continuades - - [00380] [00378] + [00379]
Resultat procedent d'operacions interrompudes net d'impostos (+ o-) - - [00381] -
Resultat de l'exercici - - [00500] [00380]+ [00381]