Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Patrimoni net

Patrimoni netNÚM. clauEquivalències comptes PCEA (*)NÚM. clauEquivalències comptes PCEA (*)
Fons propis - - [00208] [00209] + [00212] + [00213] + [00217] + [00218] + [00221] + [00222] + [00223] + [00224]
Capital o fons mutual [00209] [00210] + [00211] - -
Capital escripturat o fons mutual [00210] 100, 101, 105 - -
Capital no exigit [00211] (1030), (1040) - -
Prima d'emissió o assumpció [00212] 110 - -
Reserves [00213] [00214] + [00215] + [00216] - -
Reserva de revalorització (Llei 16/2012, de 27 de desembre) [00382] - - -
Reserva de capitalització (N, A, P) [01001] - - -
Reserva d'anivellament (N, A, P) [01002] - - -
Legal i estatutàries [00214] 112, 1141 - -
Reserva d'estabilització [00215] 1147 - -
Altres reserves [00216] 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 1148, 115, 119 - -
(Accions pròpies) [00217] (108), (109) - -
Resultats d'exercicis anteriors [00218] [00219] + [00220] - -
Romanent [00219] 120 - -
(Resultats negatius d'exercicis anteriors) [00220] (121) - -
Altres aportacions de socis i mutualistes [00221] 118 - -
Resultat de l'exercici [00222] 129 - -
(Dividend a compte i reserva d'estabilització a compte) [00223] (554), (557) - -
Altres intruments de patrimoni net [00224] 111 - -
Ajustaments per canvi de valor - - [00225] [00226] + [00227] + [00228] + [00229] + [00230]
Actius financers disponibles per a la venda [00226] 133 - -
Operacions de cobertura [00227] 134 - -
Diferències de canvi i conversió [00228] 135 - -
Correcció d'asimetries comptables [00229] 138 - -
Altres ajustaments [00230] 136, 137 - -
Subvencions, donacions i llegats rebuts - - [00231] 130, 131, 132
TOTAL PATRIMONI NET - - [00232] [00208] + [00225] + [00231]
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET - - [00233] [00207] + [00232]

Nota a la taula:

(*) Els números de comptes assenyalats amb asterisc tenen caràcter orientatiu respecte de les corresponents rúbriques del patrimoni net en les que s'inclouen.