Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Estats comptables de les institucions d'inversió col·lectiva (pàgines 44 a 48)

Les pàgines 44 a 48 del model 200 recullen el balanç, comptes d'orde, el compte de pèrdues i guanys, i l'estat de variació patrimonial corresponents a les institucions d'inversió col·lectiva subjectes al compliment de la Circular 3/2008, d'11 de setembre, de la Comissió del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les institucions d'inversió col·lectiva.

Qualsevol partida d'estats comptables que siga negativa i que es complimente en el model de declaració de l'impost sobre societats, deurà consignar-se precedida del signe menys (-). 

Les entitats obligades a utilitzar estes pàgines deixaran sense complimentar els corresponents a comptes i estats anuals del cas general (pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). Al contrari, hauran de complimentar els restants pàgines del model 200 de declaració que resulten procedents.

A continuació es transcriuen les equivalències entre les diferents claus que apareixen en les pàgines 44, 45, 46, 47 i 48 del model 200.

  1. Equivalències pàgina 44
  2. Equivalències pàgina 45
  3. Equivalències pàgina 46
  4. Equivalències pàgines 47 i 48