Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Balanç: patrimoni net i passiu

Patrimoni net i passiuNÚM. clauEquivalències comptes PGC I PGC PIMESNÚM. clauEquivalències comptes PGC I PGC PIMES
PATRIMONI NET (N, A, P) - - [00185] [00186] + [00202] + [00208] + [00209]
Fons propis (N, A, P) - - [00186] [00187] + [00190] + [00191] + [00194] + [00195] + [00198] + [00199] + [00200] + [00201]
Capital (N, A, P) - - [00187] [00188] + [00189]
Capital escripturat (N, A, P) [00188] 100, 101, 102 - -
(Capital no exigit) (N, A, P) [00189] (1030), (1040) -
Prima d'emissió (N, A, P) - - [00190] 110
Reserves (N, A, P) - - [00191] 112, 113, 114, 115, 119, [00253]
Legal i estatutàries (N) [00192] 112, 1141 - -
Altres reserves (N) [00193] 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 - -
Reserva de revalorització (Llei 16/2012, de 27 de desembre) [00702] - - -
Reserva de capitalització (N, A, P) [01001] 4742 - -
Reserva d'anivellament (N, A, P) [01002] 479 - -
Fons de reserva obligatori de cooperatives (N, A, P) [00712] 112, 1711 i 5211 - -
(Accions i participacions en patrimoni pròpies) (N, A, P) - - [00194] (108), (109)
Resultats d'exercicis anteriors (N, A, P) - - [00195] 120, (121)
Romanent (N) [00196] 120 - -
(Resultats negatius d'exercicis anteriors) (N) [00197] (121) - -
Altres aportacions de socis (N, A, P) - - [00198] 118
Resultat de l'exercici (N, A, P) - - [00199] 129
(Dividend a compte) (N, A, P) - - [00200] (557)
Altres intruments de patrimoni net (N, A) - - [00201] 111
Ajustaments per canvi de valor (N, A) - - [00202] 133, 1340, 135, 136, 137, (NECA 6a.13)*, (NECA 6a.14)*
Actius financers disponibles per a la venda (N) [00203] 133 - -
Operacions de cobertura (N) [00204] 1340 - -
Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda (N) [00205] 136; (NECA 6a.13)* - -
Diferència de conversió (N) [00206] 135; (NECA 6a.14)* - -
Altres (N) [00207] 137 - -
Ajustaments en patrimoni net (P) - - [00208] NECA 5a.9*
Subvencions, donacions i llegats rebuts (N, A, P) - - [00209] 130, 131, 132
PASSIU NO CORRENT (N, A, P) - - [00210] [00211] + [00216] + [00223] + [00224] + [00225] + [00226] + [00227]
Provisions a llarg termini (N, A, P) - - [00211] 14
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal (N) [00212] 140 - -
Actuacions mediambientals (N) [00213] 145 - -
Provisions per reestructuració (N) [00214] 146 - -
Altres provisions (N) [00215] 141, 142, 143, 147 - -
Deutes a llarg termini (N, A, P) [00216] 1605, 1615, 1625, 1635, 17, 180, 185, 189
Obligacions i altres valors negociables (N) [00217] 177, 178, 179 - -
Deutes amb entitats de crèdit (N, A, P) [00218] 1605, 170 - -
Creditors per arrendament financer (N, A, P) [00219] 1625, 174 - -
Derivats (N) [00220] 176 - -
Altres passius financers (N) [00221] 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 - -
Uns altres deutes a llarg termini (A, P) [00222] 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189 - -
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini (N, A, P) - - [00223] 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634
Passius per impost diferit (N, A, P) - - [00224] 479
Periodificacions a llarg termini (N, A, P) - - [00225] 181
Creditors comercials no corrents (N, A, P) - - [00226] NECA 6a.16*
Deute amb característiques especials a llarg termini (N, A, P) - - [00227] 15; (NECA 6a.17)*
PASSIU CORRENT (N, A, P) - - [00228] [00229] + [00230] + [00231] + [00238] + [00239] + [00250] + [00251]
Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda (N, A) - - [00229] 585, 586, 587, 588, 589
Provisions a curt termini (N, A, P) - - [00230] 499, 529
Provisions per drets d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (N) [00703] - - -
Altres provisions (N) [00704] - - -
Deutes a curt termini (N, A, P) - - [00231] 5105, 520, 527, 5125, 524, (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569
Obligacions i altres valors negociables (N) [00232] 500, 501, 505, 506 - -
Deutes amb entitats de crèdit (N, A, P) [00233] 5105, 520, 527 - -
Creditors per arrendament financer (N, A, P) [00234] 5125, 524 - -
Derivats (N) [00235] 5595, 5598 - -
Altres passius financers (N) [00236] (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 - -
Uns altres deutes a curt termini (A, P) [00237] (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 - -
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini (N, A, P) - - [00238] 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
Creditors comercials i uns altres comptes a pagar (N, A, P) - - [00239] 400, 401, 403, 404, 405, (406), 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477
Proveïdors (N, A, P) [00240] 400, 401, 405, (406) - -
- Proveïdors a llarg termini (N, A, P) [00241] NECA 6a.16* - -
- Proveïdors a curt termini (N, A, P) [00242] NECA 6a.16* - -
Proveïdors, empreses del grup i associades (N) [00243] 403, 404 - -
Creditors diversos (N) [00244] 41 - -
Personal (remuneracions pendents de pagament) (N) [00245] 465, 466 - -
Passius per impost corrent (N) [00246] 4752 - -
Uns altres deutes amb les Administracions públiques (N) [00247] 4750, 4751, 4758, 476, 477 - -
Bestretes de clients (N) [00248] 438 - -
Altres creditors (A, P) [00249] 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 - -
Periodificacions a curt termini (N, A, P) - - [00250] 485, 568
Deute amb característiques especials a curt termini (N, A, P) - - [00251] 502, 507; NECA 6a.17*
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (N, A, P) - - [00252] [00185] + [00210] + [00228]

Notes a la taula :

(N) Model normal de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (A) Model abreujat de depòsit de comptes en el Registre Mercantil; (P) Model PIMES de depòsit de comptes en el Registre Mercantil.

(*) Figuren amb asterisc les partides previstes en les normes d'elaboració dels comptes anuals, NECA, de la tercera part del PGC 2007.