Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim de les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna

Segons el que disposa l'article 112 de la LIS, es consignarà en la casella [00396] «Montes veïnals en mà comuna (Capítol XV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200 com disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys, l'import dels beneficis de l'exercici que les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna (Capítol XV del Títol VII LIS) apliquen a inversions per a la conservació, millora, protecció, accés i servicis destinats a l'ús social al que el munte estiga destinat, així com a les despeses de conservació i manteniment del munte o al finançament d'obres d'infraestructura i servicis públics, d'interés social.

A tindre en compte:

La base imposable pot resultar negativa com a conseqüència d'esta correcció del resultat del compte de pèrdues i guanys.