Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim especial de les operacions de reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS): valoració de béns i drets

Els contribuents de l'impost sobre societats que hagen optat per l'aplicació del règim fiscal especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, regulat en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, hauran de consignar en les caselles [00379] i [00380] «Valoració de béns i drets. Règim especial operacions reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200», les correccions al resultat comptable que, d'acord amb el que disposa la citada normativa, sorgisquen en la realització de les esmentades operacions.

Important:

S'entendrà que les operacions regulades en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, apliquen el règim establit en el mateix, fora que expressament s'indique el contrari a través de la comunicació regulada en el paràgraf segon de l'article 89.1 de la LIS.

Pot consultar les particularitats d'este règim especial regulat en el Capítol VII del Títol VII, en el Capítol 9  d'este Manual Pràctic.