Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer

En el article 106 de la LIS s'establix un règim fiscal especial per a determinats contractes d'arrendament financer, en el que amb les condicions i requisits previstos en el mateix, es permet al cessionari la amortització fiscal accelerada dels actius objecte dels esmentats contractes, sense necessitat de la seua imputació comptable al compte de pèrdues i guanys.

Emplenament del model 200

Els contribuents acollits a este règim especial hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00317] i [00318] «Arrendament financer:règim especial (art. 106 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • L'aplicació d'este règim especial en suposa per al cessionari acollit al mateix una amortització fiscal més ràpida de l'element i, per tant, una despesa fiscal més gran que comptable, la diferència del qual haurà de consignar en la casella [00318] de disminucions, en el període objecte de declaració.

  • En els períodes impositius posteriors, els esmentats imports revertiran com a més despesa comptable que fiscal, a consignar en la casella [00317] d'augments, una vegada que l'element estiga totalment amortitzat des d'un punt de vista fiscal, o com a més ingrés fiscal en cas d'alienació, deteriorament, pèrdua o inutilització definitiva de l'element, tret que en este últim cas fora per causa no imputable al contribuent i degudament justificada.