Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius

1. Aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius

Els contribuents de l'impost sobre societats als que resulte d'aplicació el règim fiscal previst en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, consignaran en les caselles [00391] i [00392] «Règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 49/2002)» de la pàgina 13 del model 200 les següents correccions al resultat comptable:

 • En la casella [00392] de disminucions, inclouran les rendes obtingudes durant el període impositiu que, per aplicació del règim especial, es troben exemptes o que no s'hagen de computar per a la determinació de la base imposable de l'impost. Entre estes rendes, podem citar les següents:

  • Les derivades dels donatius i donacions rebudes per a col·laborar en els fins de l'entitat.

  • Quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es corresponguen amb el dret a percebre una prestació derivada d'una explotació econòmica no exempta.

  • Les subvencions, excepte les destinades a finançar la realització d'explotacions econòmiques no exemptes.

  • Les procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'entitat.

  • Les derivades d'adquisicions o de transmissions, per qualsevol títol, de béns o drets, incloses les obtingudes amb motiu de la dissolució i liquidació de l'entitat.

  • Les obtingudes en l'exercici de les explotacions econòmiques exemptes conforme al que disposa l'article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • Les que, d'acord amb la normativa tributària, hagen de ser atribuïdes o imputades a l'entitat, i que procedisquen de rendes exemptes incloses en algun dels apartats anteriors.

 • En la casella [00391] d'augments inclouran les partides no deduïbles per a la determinació dels rendiments gravats. Estes partides no deduïbles, a més de les establides per la normativa general de l'impost sobre societats, són les següents:

  • Les despeses imputables, exclusivament, a les operacions exemptes. D'acord amb la redacció de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes seran deduïbles en el percentatge que representen els ingressos obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

  • Les quantitats destinades a l'amortització d'elements patrimonials no afectes a les activitats sotmeses a gravamen.

   En el cas d'elements patrimonials afectes parcialment a la realització de les activitats exemptes, les quantitats destinades a l'amortització de la porció de l'element patrimonial afecte a la realització d'estes activitats.

  • Les quantitats que constituïsquen aplicació de resultats i, en particular, dels excedents d'explotacions econòmiques no exemptes.

2. Aportacions i col·laboració a favor d'entitats sense fins lucratius

En les caselles [00250] i [00251] «Aportacions i col·laboració a favor d'entitats sense fins lucratius» de la pàgina 13 del model 200, s'hauran de realitzar les següents correccions al resultat comptable:

 • De conformitat amb el que disposa l'article 23.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats que hagen efectuat els donatius, donacions o aportacions a què es referix l'article 17 d'esta llei hauran d'incloure en la casella [00251] de disminucions, les rendes positives subjectes a l'impost sobre societats, posades de manifest amb motiu d'estos donatius, donacions i aportacions, ja que estan exemptes.

 • Així mateix, d'acord amb el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 49/2002, s'inclouran com disminucions en la casella [00251], els imports corresponents a les aportacions i despeses següents, en la seua condició de deduïbles per a determinar la base imposable de l'Impost:

  • Ajuts econòmics realitzades a entitats beneficiàries del mecenatge, en el marc de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interés general, quan tals entitats es comprometen per escrit a difondre, en qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en estes activitats.

  • Despeses realitzades per a fins d'interés general, com poden ser, entre d'altres, els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d'assistència social i inclusió social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d'enfortiment institucional, de cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l'acció social, de defensa del medi ambient, de promoció i d'atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, econòmiques o culturals, de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, d'investigació científica, desenvolupament o innovació tecnològica i de transferència de la mateixa cap el teixit productiu com a element impulsor de la productivitat i competitivitat empresarial.

Recorde:

La deducció d'estes aportacions i despeses serà incompatible amb uns altres incentius fiscals prevists en la Llei 49/2002 que els pogueren ser aplicables.