Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de les entitats de tinença de valors estrangers

Les entitats acollides a este règim fiscal especial regulat en el Capítol XIII del Títol VII de la LIS, hauran d'incloure en les caselles [00385] i [00386] «Règim fiscal entitats de tinença de valors estrangers (capítol XIII del títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200, els ajustaments al resultat comptable que procedisquen en aplicació d'este règim especial.

En relació amb l'aplicació d'este règim fiscal especial, la disposició transitòria trenta-unena de la LIS establix un règim transitori, segons el qual, les participacions adquirides per entitats acollides al règim fiscal especial d'entitats de tinença de valors estrangers previst en el Capítol XIV del Títol VII del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent en períodes impositius que s'hagueren iniciat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, que tingueren un valor d'adquisició superior a 6 milions d'euros sense complir el requisit de participació mínima establit en la lletra a) de l'article 21.1 del citat RDLeg. 4/2004, podran aplicar el règim fiscal establit en este article i en el Capítol XIII del Títol VII de la LIS, durant els períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2015.