Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de la mineria

1.Mineria i hidrocarburs:Factor d'esgotament

Emplenament del model 200

Els contribuents que desenvolupen activitats per les quals puguen acollir-se al règim fiscal de la mineria o al règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs, en els termes establits als Capítols VIII i IX del Títol VII de la LIS, realitzaran en les caselles [00381] i [00382] «Mineria i hidrocarburs:factor d'esgotament (arts.91 i 95 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, els següents ajustaments relacionats amb el factor d'esgotament:

  • Es consignarà en la casella [00382] com a disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys, l'import de les quantitats que es destinen en concepte de factor d'esgotament per aquells contribuents que desenvolupen activitats per les quals puguen acollir-se al règim fiscal de la mineria o al règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs, d'acord amb l'establit en els articles 91 i 95 del LIS.

  • Es consignaran en la casella [00381] com a augment del resultat comptable, les quantitats que al seu dia van reduir la base imposable per factor d'esgotament i que per incompliment dels requisits conforme al disposat en els articles 94 i 97 del LIS, hagen de ser integrades en la base imposable a l'exercici objecte de declaració.

    A tindre en compte:

    En el supòsit de societats cooperatives, s'haurà de traslladar amb signe positiu el contingut de la casella [00381] a les caselles [C11] i/o [E11] «Factor d'esgotament» que figuren a la pàgina 22 del model 200, segons el caràcter cooperatiu o extracooperatiu de la correcció al resultat comptable.Amb igual criteri, s'haurà de traslladar a les esmentades caselles el contingut de la casella [00382], en este cas amb signe negatiu, al tractar-se d'una disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys.

2.Hidrocarburs:amortització d'inversions intangibles i despeses d'investigació

Respecte del règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs regulat al Capítol IX del Títol VII del LIS, d'acord amb el disposat en el article 99.1 del LIS, els actius intangibles i despeses de naturalesa investigadora realitzades en permisos i concessions vigents, caducades o extingides, es consideraran com a actiu intangible, des del moment de la seua realització i podran amortitzar-se amb una quota anual màxima del 50 per cent, i no existirà per a ells un període màxim d'amortització.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 99.1 del LIS, les entitats acollides a l'esmentat règim especial hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00383] i [00384] «Hidrocarburs:amortització d'inversions intangibles i despeses d'investigació (art. 99 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00384] de disminucions hauran de consignar el excés d'amortització fiscal que, sobre l'amortització comptable, hagen aplicat en el període impositiu objecte de declaració en relació amb les inversions intangibles i despeses d'investigació referides en el paràgraf anterior.

  • En la casella [00383] d'augments, hauran de consignar l'import de les amortitzacions de les esmentades inversions i despeses, comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració la deducibilidad fiscal del qual haja sigut aplicada en períodes impositius anteriors i en els quals s'haja efectuat la corresponent correcció o ajustament negatiu al resultat del compte de pèrdues i guanys.