Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional

El article 50.1 de la LIS establix per a les entitats (societats i fons) de capital-risc, regulades en la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, la exempció del 99 per cent de les rendes positives que obtinguen en la transmissió de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis de les entitats de capital-risc a què es referix l'article 3 de la Llei 22/2014, en relació amb aquelles rendes que no complisquen són els requisits establits a l'article 21 del LIS, sempre que la transmissió es produïsca a partir de l'inici del segon any de tinença computat des del moment d'adquisició o de l'exclusió de cotització i fins al quinzé, inclusivament.Excepcionalment, podrà admetre's una ampliació d'este últim termini, fins al vinté any, inclusivament.

En els paràgrafs quart i cinqué de l'esmentat article 50.1 del LIS, es recullen altres condicions per a l'aplicació de l'esmentada exempció i a l'article 50.6 del LIS, es recullen els supòsits en els quals l'exempció no és aplicable en cas de no complir-se els requisits establits a l'article 21 del LIS.

Quant a les societats de desenvolupament industrial regional, l'article 51 del LIS establix que els dividends o participacions en beneficis percebuts de les societats participades per les societats de desenvolupament industrial regional regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'Empreses i de les Societats de desenvolupament industrial regional, gaudiran de l'exempció prevista a l'article 21.1 de l'esmentada norma qualsevol que siga el percentatge de participació i el temps de tinença de les accions o participacions.

Emplenament del model 200

Segons l'anterior, les societats i fons de capital-risc i les societats de desenvolupament industrial regional hauran d'incloure en la casella [00378] «Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional (Capítol IV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes exemptes referides en els paràgrafs anteriors d'este apartat.