Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Amortització de l'immobilitzat afecte a activitats de recerca i desenvolupament

Segons el que disposa l'article 12.3.b) de la LIS, a l'efecte de l'impost sobre societats es poden amortitzar lliurement els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a les activitats de recerca i desenvolupament . Els edificis podran amortitzar-se de forma lineal durant un període de 10 anys en la part que es troben afectes a les activitats de recerca i desenvolupament.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00305] i [00306] «Amortització d'immobilitzat afecte a activitats de recerca i desenvolupament (art. 12.3.b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00305] d'augments es consignarà l'import de les amortitzacions relatives a qualssevol dels elements referits comptabilitzat durant el període impositiu objecte de declaració i que, per aplicació d'esta norma fiscal, ja haguera sigut deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable. Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, durant el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella l'import dels ajustaments negatius practicats amb anterioritat i que encara no s'hagen integrat, amb signe positiu en la base imposable.

  • En la casella [00306] de disminucions es consignarà l'excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulte deduïble durant el període impositiu objecte de declaració en els casos prevists en la lletra b) de l'article 12.3 de la LIS.