Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Amortització de l'immobilitzat intangible

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en la seua disposició final primera, va modificar l'article 39.4 del Codi de Comerç, establint que per als estats financers que es corresponguen amb els exercicis que comiencen a partir d'1 de gener de 2016 tots els elements de l'immobilitzat intangible es consideren actius amb vida útil definida, passant a ser amortitzables en aquella vida útil. No obstant això, en els casos en què la vida útil d'aquells elements de l'immobilitzat intangible no puga determinar-se de manera fiable s'amortitzaran en un termini de 10 anys, fora que una disposició legal o reglamentària establisca un termini diferent.

Pel que fa al fons de comerç, l'article 39.4 del Codi de Comerç permet la seua amortització comptable amb efectes a partir d'1 de gener de 2016, sempre que s'adquirisquen a títol onerós. Llevat que hi haja una prova en contra, es presumirà que la vida útil del fons de comerç és de deu anys.

Com a conseqüència de les modificacions realitzades en l'àmbit comptable, la citada Llei 22/2015 va modificar l'article 12.2 de la LIS establint que per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'immobilitzat intangible s'amortitzarà tenint en compte la seua vida útil, i quan esta no puga estimar-se de manera fiable, serà deduïble l'amortització amb el límit anual màxim de la veinteava part del seu import.

Quant al fons de comerç, l'article 12.2 de la LIS establix la deduïbilitat de l'amortització del fons de comerç amb un límit anual de la veinteava part del seu import.

Com a conseqüència d'estes modificacions, s'exigirà la imputació comptable de la despesa per amortització d'estos actius intangibles per poder aplicar la seua deduïbilitat fiscal.

Per tant, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, este nou règim determina que els elements de l'immobilitzat intangible s'amortitzaran comptable i fiscalment, tenint en compte la seua vida útil. Quan la vida útil d'estos elements no puga determinar-se de manera fiable, s'amortitzarà en un 10 per cent anual segons la normativa comptable i en un màxim del 5 per cent anual segons la fiscal.

Pel que fa al fons de comerç, s'amortitzarà en l'àmbit comptable en un 10 per cent anual i com a màxim en un 5 per cent anual en l'àmbit fiscal.

Important:

La disposició transitòria trenta-cinquena de la LIS establix un règim transitori pel qual el que disposa l'article 12.2 d'esta norma no serà aplicable als actius intangibles, inclòs el fons de comerç, adquirits en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, a entitats que formen part amb l'adquirent del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Emplenament del model 200

Esta diferència de criteri des del punt de vista fiscal i comptable generarà la necessitat de realitzar ajustaments en la base imposable de l'impost sobre societats que s'hauran de consignar en les caselles [01005] i [01006] «Amortització de l'immobilitzat intangible i fons de comerç (art. 12.2 LIS) i amortització de la DT 13a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200. Estes correccions es recolliran durant els primers anys de vida útil de l'element en la casella [01005] d'augments i posteriorment, en la mesura que estos ajustaments positius revertisquen, en la casella [01006] de disminucions.

Règim transitori (DT 13a.1 de la LIS)

S'establix un règim transitori per a l'aplicació de la taula d'amortització prevista en la LIS en elements patrimonials adquirits amb anterioritat a seu entrada en vigor, segons el qual:

  • Els elements patrimonials per als quals, en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'estigueren aplicant un coeficient d'amortització diferent al que li correspondria si aplicarà la taula d'amortització prevista en l'article 12.1 de la LIS, s'amortitzaran durant els períodes impositius que resten fins completar la seua nova vida útil, d'acord amb esta taula, sobreu el valor net fiscal del bé existent a l'inici del primer període impositiu que comience a partir d'1 de gener de 2015.

  • Els contribuents que estigueren aplicant un mètode d'amortització diferent al resultant d'aplicar els coeficients d'amortització lineal en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015 i, en aplicació de la taula d'amortització prevista en la LIS els corresponguera un termini d'amortització diferent, podran optar per aplicar el mètode d'amortització lineal durant el període que reste fins finalitzar la seua nova vida útil, sobreu el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comience a partir d'1 de gener de 2015.

  • Els actius nous adquirits entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004 aplicaran els coeficients d'amortització lineal màxims prevists en la LIS, multiplicats per 1,1.

En aplicació dels diferents criteris establits per la disposició transitòria tretzena de la LIS, el contribuent haurà de realitzar ajustaments en la base imposable de l'impost sobre societats, correccions de les quals es recolliran en la casella [01005] d'augments i en la casella [01006] de disminucions.