Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Amortització de l'immobilitzat intangible

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en la seua disposició final primera, va modificar l'article 39.4 del Codi de Comerç, establint que per als estats financers que es corresponguen amb els exercicis que comencen a partir d'1 de gener de 2016 tots els elements de l'immobilitzat intangible es consideren actius amb vida útil definida, passant a ser amortitzables en eixa vida útil.No obstant això, en els casos en què la vida útil d'eixos elements de l'immobilitzat intangible no puga determinar-se de manera fiable s'amortitzaran en un termini de 10 anys, tret que una disposició legal o reglamentària establisca un termini diferent.

Respecte al fons de comerç, l'article 39.4 del Codi de Comerç permet la seua amortització comptable amb efectes a partir d'1 de gener de 2016, sempre que s'adquirisquen a títol onerós.Tret de prova en contrari, es presumirà que la vida útil del fons de comerç és de deu anys.

Com a conseqüència de les modificacions efectuades en l'àmbit comptable, l'esmentada Llei 22/2015 va modificar l'article 12.2 de la LIS establint que per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, l'immobilitzat intangible s'amortitzarà atenent la seua vida útil, i quan esta no puga estimar-se de manera fiable, serà deduïble l'amortització amb el límit anual màxim de la veinteava partix del seu import.

Quant al fons de comerç, el article 12.2 del LIS establix la deducibilidad de l'amortització del fons de comerç amb un límit anual de la veinteava part del seu import.

Com a conseqüència d'estes modificacions, s'exigirà la imputació comptable de la despesa per amortització d'estos actius intangibles per a poder aplicar la seua deducibilidad fiscal.

Per tant, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, este nou règim determina que els elements de l'immobilitzat intangible s'amortitzaran comptablement i fiscalment, atenent la seua vida útil.Quan la vida útil d'estos elements no puga determinar-se de manera fiable, s'amortitzarà en un 10 per cent anual segons la normativa comptable i en un màxim del 5 per cent anual segons la fiscal.

Respecte al fons de comerç, s'amortitzarà en l'àmbit comptable en un 10 per cent anual i com màxim en un 5 per cent anual en l'àmbit fiscal.

Important:

La disposició transitòria trenta-cinquena del LIS establix un règim transitori pel qual el disposat a l'article 12.2 de l'esmentada norma no serà aplicable als actius intangibles, inclòs el fons de comerç, adquirits en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, a entitats que formen part amb l'adquirent del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Emplenament del model 200

Esta diferència de criteri des del punt de vista fiscal i comptable generarà la necessitat de realitzar ajustaments en la base imposable de l'Impost sobre Societats que s'hauran de consignar en les caselles [01005] i [01006] «Amortització de l'immobilitzat intangible i fons de comerç (art. 12.2 LIS) i amortització de la DT 13a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200.Les esmentades correccions es recolliran en els primers anys de vida estri de l'element en la casella [01005] d'augments i posteriorment, en la mesura que els esmentats ajustaments positius revertisquen, en la casella [01006] de disminucions.

Règim transitori (DT 13é.1 del LIS)

S'establix un règim transitori per a l'aplicació de la taula d'amortització prevista en el LIS en elements patrimonials adquirits anteriorment a la seua entrada en vigor, segons el qual:

  • Els elements patrimonials per als quals, en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, s'estigueren aplicant un coeficient d'amortització diferent al que li correspondria si aplicarà la taula d'amortització prevista a l'article 12.1 del LIS, s'amortitzaran durant els períodes impositius que resten fins a completar la seua nova vida útil, d'acord amb l'esmentada taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a l'inici del primer període impositiu que comence a partir d'1 de gener de 2015.

  • Els contribuents que estigueren aplicant un mètode d'amortització diferent al resultant d'aplicar els coeficients d'amortització lineal en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015 i, en aplicació de la taula d'amortització prevista en el LIS els corresponguera un termini d'amortització diferent, podran optar per aplicar el mètode d'amortització lineal en el període que reste fins a finalitzar la seua nova vida útil, sobre el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comence a partir d'1 de gener de 2015.

  • Els actius nous adquirits entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004 aplicaran els coeficients d'amortització lineal màxims previstos en el LIS, multiplicats per 1,1.

En aplicació dels diferents criteris establits per la disposició transitòria tretzena del LIS, el contribuent haurà de realitzar ajustaments en la base imposable de l'Impost sobre Societats, les correccions del qual es recolliran en la casella [01005] d'augments i en la casella [01006] de disminucions.