Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Diferències entre amortització comptable i fiscal

L'article 12.1 de la LIS establix que són deduïbles les quantitats que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, corresponguen a la depreciació efectiva que patisquen els diferents elements per funcionament, ús, disfrute o obsolescència. I es considerarà que la depreciació és efectiva quan:

 1. Siga el resultat d'aplicar els coeficients d'amortització lineal establits en la següent taula:

  Tipus d'elementCoeficient lineal
  màxim
  Període d'anys
  màxim
  Obra civil Obra civil general 2 per 100 100
  Paviments 6 per 100 34
  Infraestructures i obres mineres 7 per 100 30
  Centrals Centrals hidràuliques 2 per 100 100
  Centrals nuclears 3 per 100 60
  Centrals de carbó 4 per 100 50
  Centrals renovables 7 per 100 30
  Altres centrals 5 per 100 40
  Edificis Edificis industrials 3 per 100 68
  Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs 4 per 100 50
  Emmagatzemes i depòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7 per 100 30
  Edificis comercials, administratius, de servicis i habitatges 2 per 100 100
  Instal·lacions Subestacions. Xàrcies de transporte i distribució d'energia 5 per 100 40
  Cables 7 per 100 30
  Reste instal·lacions 10 per 100 20
  Maquinària 12 per 100 18
  Equips mèdics i assimilats 15 per 100 14
  Elements de transporte Locomotores, vagons i equips de tracció 8 per 100 25
  Vaixells, aeronaus 10 per 100 20
  Elements de transporte intern 10 per 100 20
  Elements de transporte extern 16 per 100 14
  Autocamions 20 per 100 10
  Mobiliari i ensaries Mobiliari 10 per 100 20
  Llenceria 25 per 100 8
  Cristalleria 50 per 100 4
  Útils i ferramentes 25 per 100 8
  Motllos, matrius i models 33 per 100 6
  Altres ensaries 15 per 100 14
  Equips electrònics i informàtics.
  Sistemes i programes
  Equips electrònics 20 per 100 10
  Equips per a processos d'informació 25 per 100 8
  Sistemes i programes informàtics 33 per 100 6
  Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals 33 per 100 6

  Reglamentàriament es podran modificar els coeficients i períodes prevists en esta lletra o establir coeficients i períodes addicionals.

 2. Siga el resultat d'aplicar un determinat percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització.

  El percentatge constant es determinarà ponderant el coeficient d'amortització lineal obtingut a partir del període d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades, pels següents coeficients:

  • 1,5, si l'element té un període d'amortització inferior a 5 anys.
  • 2, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 5 anys i inferior a 8 anys.
  • 2,5, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 8 anys.

  El percentatge constant no podrà ser inferior a l'11 per cent.

  Els edificis, mobiliari i ensaries no podran acollir-se a l'amortització mitjançant percentatge constant.

 3. Siga el resultat d'aplicar el mètode dels números dígits. Este mètode no és admissible per als edificis, mobiliari i ensaries.

 4. S'ajuste a un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

 5. El contribuent justifique el seu import.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00303] i [00304] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • Quan l'amortització comptable practicada en l'exercici pel contribuent per qualsevol dels conceptes a què es referix l'article 12.1 de la LIS siga superior a l'amortització fiscalment admesa segons el que estableix estos apartats, haurà de consignar-se l'import d'aquella diferència per excés en la casella [00303] d'augments. Així mateix, quan l'element en períodes impositius posteriors estiga amortitzat comptablement, haurà de consignar-se l'import d'esta diferència en la casella [00304] de disminucions, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament positiu, en funció de l'amortització fiscal.

 • I en el cas que l'amortització fiscalment admesa siga superior a l'amortització comptable practicada pel contribuent pels referits conceptes (i no siga el cas d'error comptable), haurà de consignar-se l'import de la diferència corresponent en la casella [00304] de disminucions. Així mateix, quan l'element en períodes impositius posteriors estiga amortitzat fiscalment, haurà de consignar-se l'import d'esta diferència en la casella [00303] d'augments, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament negatiu, en funció de l'amortització comptable.