Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Diferències entre amortització comptable i fiscal

El article 12.1 de la LIS establix que són deduïbles les quantitats que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, corresponguen a la depreciació efectiva que patisquen els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.I es considerarà que la depreciació és efectiva quan:

 1. Siga el resultat d'aplicar els coeficients de amortització lineal establits a la següent taula:

  Tipus d'elementCoeficient lineal
  màxim
  Període d'anys
  màxim
  Obra civil Obra civil general 2 per 100 100
  Paviments 6 per 100 34
  Infraestructures i obres mineres 7 per 100 30
  Centrals Centrals hidràuliques 2 per 100 100
  Centrals nuclears 3 per 100 60
  Centrals de carbó 4 per 100 50
  Centrals renovables 7 per 100 30
  Altres centrals 5 per 100 40
  Edificis Edificis industrials 3 per 100 68
  Terrenys dedicats exclusivament a runams 4 per 100 50
  Magatzems i depòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7 per 100 30
  Edificis comercials, administratius, de servicis i habitatges 2 per 100 100
  Instal·lacions Subestacions.Xarxes de transport i distribució d'energia 5 per 100 40
  Cables 7 per 100 30
  Resta instal·lacions 10 per 100 20
  Maquinària 12 per 100 18
  Equips mèdics i assimilats 15 per 100 14
  Elements de transport Locomotores, vagons i equips de tracció 8 per 100 25
  Vaixells, aeronaus 10 per 100 20
  Elements de transport intern 10 per 100 20
  Elements de transport extern 16 per 100 14
  Autocamions 20 per 100 10
  Mobiliari i estris Mobiliari 10 per 100 20
  Llenceria 25 per 100 8
  Cristalleria 50 per 100 4
  Útils i eines 25 per 100 8
  Motles, matrius i models 33 per 100 6
  Altres estris 15 per 100 14
  Equips electrònics i informàtics.
  Sistemes i programes
  Equips electrònics 20 per 100 10
  Equips per a processos d'informació 25 per 100 8
  Sistemes i programes informàtics 33 per 100 6
  Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals 33 per 100 6

  Reglamentàriament es podran modificar els coeficients i períodes previstos en esta lletra o establir coeficients i períodes addicionals.

 2. Siga el resultat d'aplicar un determinat percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització.

  El percentatge constant es determinarà ponderant el coeficient d'amortització lineal obtingut a partir del període d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades, pels següents coeficients:

  • 1,5, si l'element té un període d'amortització inferior a 5 anys.
  • 2, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 5 anys i inferior a 8 anys.
  • 2,5, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 8 anys.

  El percentatge constant no podrà ser inferior a l'11 per cent.

  Els edificis, mobiliari i estris no podran acollir-se a l'amortització mitjançant percentatge constant.

 3. Siga el resultat d'aplicar el mètode dels números dígits.Este mètode no és admissible per als edificis, mobiliari i estris.

 4. S'ajuste a un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

 5. El contribuent justifique el seu import.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00303] i [00304] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • Quan la amortització comptable practicada a l'exercici pel contribuent per qualsevol dels conceptes a què es referix l'article 12.1 del LIS siga superior a l'amortització fiscalment admesa segons l'establit en els esmentats apartats, s'haurà de consignar l'import d'eixa diferència per excés en la casella [00303] d'augments.Així mateix, quan l'element en períodes impositius posteriors estiga amortitzat comptablement, s'haurà de consignar l'import de l'esmentada diferència en la casella [00304] de disminucions, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament positiu, en funció de l'amortització fiscal.

 • I en el supòsit de què la amortització fiscalment admesa siga superior a l'amortització comptable practicada pel contribuent pels referits conceptes (i no siga el cas d'error comptable), s'haurà de consignar l'import de la diferència corresponent en la casella [00304] de disminucions.Així mateix, quan l'element en períodes impositius posteriors estiga amortitzat fiscalment, s'haurà de consignar l'import de l'esmentada diferència en la casella [00303] d'augments, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament negatiu, en funció de l'amortització comptable.