Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Llibertat d'amortització de les despeses de recerca i desenvolupament

En l'article 12.3.c) de la LIS s'establix la llibertat d'amortització per a les despeses de recerca i desenvolupament activats com immobilitzat intangible, excloses les amortitzacions dels elements que disfruten de llibertat d'amortització.

Emplenament del model 200

Segons el que disposa este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00307] i [00308] «Llibertat d'amortització de despeses de recerca i desenvolupament (art. 12.3.c) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00308] de disminucions es consignarà l'excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulte deduïble per les despeses a què es referix  la lletra c) de l'article 12.3 de la LIS durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00307] d'augments es consignarà l'import de l' amortització de les despeses referides comptabilitzat durant el període impositiu objecte de declaració deduïts en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable. Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, durant el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en la  casella [00307] amb signe positiu en la base imposable, l'import dels ajustaments negatius practicats amb anterioritat i que encara no s'hagen integrat.