Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Llibertat d'amortització de les despeses d'investigació i desenvolupament

En el article 12.3.c) de la LIS s'establix la llibertat d'amortització per a les despeses d'investigació i desenvolupament activats com a immobilitzat intangible, excloses les amortitzacions dels elements que gaudisquen de llibertat d'amortització.

Emplenament del model 200

Segons el disposat en este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00307] i [00308] «Llibertat d'amortització de despeses d'investigació i desenvolupament (art. 12.3.c) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00308] de disminucions es consignarà el excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulte deduïble per les despeses a què es referix la lletra c) de l'article 12.3 del LIS en el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00307] d'augments es consignarà el import de la amortització de les despeses referides comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració deduïts en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en la casella [00307] amb signe positiu en la base imposable, l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment i que encara no s'hagen integrat.