Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Llibertat d'amortització de l'immobilitzat material nou

L'article 12.3.e) de la LIS establix un nou supòsit de llibertat d'amortització per als elements de l'immobilitzat material nous que tinguen escàs valor, concretament per a aquells valor unitari del qual no excedisca 300 euros, fins el límit de 25.000 euros referit al període impositiu. Si el període impositiu tinguera una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [01003] i [01004] «Llibertat d'amortització immobilitzat material nou (art. 12.3.e) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [01004] de disminucions es consignarà l'excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulte deduïble per les despeses a què es referix la  lletra e) de l'article 12.3 de la LIS durant el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [01003] d'augments es consignarà l'import de l' amortització de les despeses referides comptabilitzat durant el període impositiu objecte de declaració deduïts en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable. Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, durant el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella [01003] amb signe positiu en la base imposable, l'import dels ajustaments negatius practicats amb anterioritat i que encara no s'hagen integrat.