Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Llibertat d'amortització de l'immobilitzat material nou

El article 12.3.e) de la LIS establix un nou supòsit de llibertat d'amortització per als elements del immobilitzat material nous que tinguen escàs valor, concretament per a aquells el valor unitari dels quals no excedisca de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.Si el període impositiu tinguera una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [01003] i [01004] «Llibertat d'amortització immobilitzat material nou (art. 12.3.e) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [01004] de disminucions es consignarà el excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulte deduïble per les despeses a què es referix la lletra e) de l'article 12.3 del LIS en el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [01003] d'augments es consignarà el import de la amortització de les despeses referides comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració deduïts en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'haja acollit a la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella [01003] amb signe positiu en la base imposable, l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment i que encara no s'hagen integrat.