Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Llibertat d'amortització sense manteniment d'ocupació

En la disposició addicional onzena del RDLeg. 4/2004 a la redacció donada per l'apartat Cuatro de l'article 1 del Reial Decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació, s'establia la llibertat d'amortització fiscal de les inversions en elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (si eixes inversions són realitzades mitjançant contractes d'arrendament financer, amb la condició que s'execute l'opció de compra) posats a disposició del subjecte passiu en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.Para contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió que requerisquen un termini superior a dos anys entre la data d'encàrrec o d'inici de la inversió i la data de la seua posada a disposició o en funcionament, la llibertat d'amortització només serà aplicable respecte de la inversió en curs realitzada dins dels períodes impositius iniciats dins dels esmentats anys.

En este règim no s'exigien els requisits de manteniment d'ocupació establits a la redacció donada a la disposició addicional onzena de la LIS pel Reial Decret llei 6/2010, de 9 d'abril, fins i tot si els elements havien sigut llocs a disposició del subjecte passiu des del 3 de desembre de 2010 fins a la conclusió de l'últim període impositiu anterior al que s'inicie a partir d'1 de gener de 2011, als quals es podrà aplicar d'eixa manera la llibertat d'amortització en els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2011.

En canvi, sí que eren exigibles els requisits de manteniment d'ocupació quan el termini, superior a dos anys, entre la data d'encàrrec o inici de la inversió i la data de posada a disposició o en funcionament dels contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió, assolira a períodes impositius iniciats dins dels anys 2009 i 2010.

Esta disposició addicional onzena va ser derogada amb efectes per a les inversions realitzades a partir del 31 de març de 2012, per la disposició derogatòria única del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març.

No obstant això, el apartat 2 de la disposició transitòria tretzena del LIS establix que els contribuents que hagueren realitzat inversions fins a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 12/2012, sobre les quals aplicava la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional onzena del RDLeg.4/2004 a la redacció donada per l'apartat Cuatro de l'article 1 del Reial Decret llei 13/2010, podran continuar amortitzant lliurement les quantitats pendents d'aplicar, en les condicions allà establides.

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, la disposició transitòria trenta-quatrena del LIS en la lletra b) va mantindre el règim transitori aplicable a les quantitats pendents d'amortitzar relatives a inversions realitzades fins al 30 de març de 2012 i acollides a la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional onzena del RDLeg.4/2004 a la redacció donada per l'apartat Cuatro de l'article 1 del Reial Decret llei 13/2010, en virtut del qual les esmentades quantitats pendents es podran aplicar en períodes impositius en què no es complisquen els requisits exigits a l'article 108 del RDLeg.4/2004, amb el límit del 20 per cent de la base imposable prèvia a la seua aplicació, a la integració a què es referix l'article 11.12 del LIS i a la compensació de bases imposables negatives.

Este mateix límit s'aplicarà a les inversions en curs realitzades fins a l'entrada en vigor del Reial Decret llei 12/2012, que corresponguen a elements nous encarregats en virtut de contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió el període d'execució del qual requerisca un termini superior a 2 anys entre la data d'encàrrec o inici de la inversió i la data de la seua posada a disposició o en funcionament.

En canvi, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, els contribuents que van realitzar inversions fins a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 12/2012 podran continuar aplicant la llibertat d'amortització sense la limitació del 20 per cent.És a dir, podran amortitzar la totalitat del valor de l'immobilitzat pendent.

Emplenament del model 200

Quan els contribuents apliquen la llibertat d'amortització en qualsevol dels supòsits recollits en este apartat, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00516] i [00551] «Llibertat d'amortització sense manteniment d'ocupació (RDL 13/2010 y DT 13ª.2)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00551] de disminucions consignaran el excés d'amortització que sobre l'amortització comptable, resulte fiscalment deduïble en el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00516] d'augments consignaran el import de les amortitzacions comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració i que ja s'hi haguera deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució o ajustament negatiu al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit en què es transmeta l'element sobre el qual s'haja aplicat la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeta s'haurà d'incloure en esta casella [00516] l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment i no integrat positivament encara a la base imposable.