Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents i no residents en territori espanyol

 1. L'article 21.1 de la LIS establix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es complisquen els següents requisits:

  1. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, com a mínim, del 5 per cent. En la disposició transitòria quarantena de la LIS s'afegix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tingueren un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el referit percentatge del 5 per cent.

   • Esta participació s'ha de posseir de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què siga exigible el benefici que es distribuïsca o, si no, s'ha de mantindre posteriorment durant el temps necessari per a completar este termini. Per al còmput del termini es té també en compte el període en què la participació haja sigut posseïda ininterrompudament per unes altres entitats que reunisquen les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • En el cas que l'entitat participada obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats en més del 70 per cent dels seus ingressos, l'aplicació d'esta exempció respecte d'estes rendes requerirà que el contribuent tinga una participació indirecta en aquelles entitats que complisca els requisits assenyalats en l'article 21.1.a) de la LIS. El referit percentatge d'ingressos es calcularà sobre el resultat consolidat de l'exercici, en cas que l'entitat directament participada siga dominant d'un grup segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, i formule comptes anuals consolidats. No obstant això, la participació indirecta en filials de segon o ulterior nivell haurà de respectar el percentatge mínim del 5 per cent, fora que estes filials reunisquen les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats amb l'entitat directament participada i formulen estats comptables consolidats.

    El requisit exigit en el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acredite que els dividends o participacions en beneficis percebuts s'han integrat en la base imposable de l'entitat directament o indirectament participada com dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats sense tindre dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per doble imposició.

  2. Addicionalment, en el cas de participacions en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que l'entitat participada haja estat subjecta i no exempta per un imposat estranger de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost a un tipus nominal de, com a mínim, el 10 per cent en l'exercici en què s'hagen obtingut els beneficis que es repartixen o en els que es participa, independentment de l'aplicació d'algun tipus d'exempció, bonificació, reducció o deducció sobre aquells.

   • A estos efectes, es tindran en compte aquells tributs estrangers que hagen tingut per finalitat la imposició de la renda obtinguda per l'entitat participada, independentment del fet que l'objecte del tribut el constituïsca la renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquella.

   • Es considerarà complit este requisit, quan l'entitat participada siga resident en un país amb el que Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional, que li siga aplicable i que continga clàusula d'intercanvi d'informació.

   • En cap cas s'entendrà complit este requisit quan l'entitat participada siga resident en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, excepte que residisca en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acredite que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

    En el cas que l'entitat participada no resident obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, l'aplicació d'esta exempció respecte d'estes rendes requerirà que el requisit previst en esta lletra es complisca, com a mínim, en l'entitat indirectament participada.

   En el cas que l'entitat participada, resident o no resident en territori espanyol, obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats procedents de dos o més entitats respecte de les que només en alguna o algunes d'elles es complisquen els requisits assenyalats en les lletres a) o a) i b) anteriors, l'aplicació de l'exempció es referirà a aquella part dels dividends o participacions en beneficis rebuts pel contribuent respecte d'entitats en les que es complisquen els citats requisits.

  Important:

  L'exempció prevista en este apartat 1, no s'aplicarà respecte de l'import d'aquells dividends o participacions en beneficis de la qual distribució genere una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  Per a l'aplicació del que disposa este apartat, en el cas de distribució de reserves s'atendrà a la designació continguda en l'acord social i, si no, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a estes reserves.

 2. Segons el que disposa l'article 21.2 de la LIS :

  1. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, independentment de la seua consideració comptable.

  2. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis exempts les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats per entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, fora que generen una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  3. L'exempció prevista en l'article 21.1 de la LIS no resultarà d'aplicació en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts import del qual haja de ser objecte d'entrega a una altra entitat amb motiu d'un contracte que veure's sobre els valors dels que aquells procedixen, registrant una despesa a este efecte.

   L'entitat receptora d'este import en virtut del referit contracte podrà aplicar l'exempció prevista en l'article 21.1 de la LIS sempre que es complisquen els següents requisits:

   • Que conserve el registre comptable d'estos valors.

   • Que prove que el dividend ha sigut percebut per l'altra entitat contractant o una entitat pertanyent al mateix grup de societats de qualsevol de les dues entitats, en els termes establits en l'article 42 del Codi de Comerç.

   • Que es complisquen les condicions establides en l'article 21.1 de la LIS per a l'aplicació de l'exempció.

  La disposició transitòria dissetena de la LIS, establix que el que disposa l'article 21.2 de la LIS, no és aplicable a les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats amb anterioritat a 20 de juny de 2014.

 3. Segons el que disposa l'article 21.10 de la LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats als que resulte d'aplicació l'exempció prevista en l'article 21 de la LIS, es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'esta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions.

 4. No obstant això, en l'article 21.11 de la LIS s'establix que esta reducció del 5 per cent no serà aplicable, quan estos dividends o participacions en beneficis:

  1. Sean percebuts per una entitat import net del qual del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior siga inferior a 40 milions d'euros que complisca els següents requisits:

   • No tindre la consideració d'entitat patrimonial en els termes establits en l'article 5.2 de la LIS.

   • No formar part, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es referix la lletra b) d'este apartat, d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • No tindre, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es referix la lletra b) d'este apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d'una altra entitat igual o superior al 5 per cent.

   L'import net del volum de negoci es determinarà segons les regles establides en l'article 101.2 de la LIS per a les entitats de reduïda dimensió.

  2. Procedisquen d'una entitat constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 en la que s'ostente, de manera directa i des de la seua constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

  3. Es perceben durant els períodes impositius que concloguen en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribuïsca.

Emplenament del model 200

  • Entitats residents

   En aplicació del que disposen els articles 21.1 i 21.2 de la LIS, els contribuents que perceben dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedisquen per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, sempre que es complisquen els requisits de l'article 21.1 de la LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a estes participacions, pel que els contribuents que apliquen l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el que disposa l'article 21.11 de la LIS, no hagen d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01764] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedisquen de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, sense tindre en compte esta reducció.

  • Entitats no residents

   En cas que els contribuents perceben dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedisquen per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, sempre que es complisquen els requisits de l'article 21.1 de la LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a estes participacions, pel que els contribuents que apliquen l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el que disposa l'article 21.11 de la LIS, no hagen d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01765] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedisquen de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, sense tindre en compte esta reducció.