Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents i no residents en territori espanyol

 1. El article 21.1 de la LIS establix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es complisquen els següents requisits:

  1. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, almenys, del 5 per cent.En la disposició transitòria quarantena del LIS s'afig un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tingueren un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el referit percentatge del 5 per cent.

   • Esta participació s'ha de tindre de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què siga exigible el benefici que es distribuïsca o, en el seu defecte, s'ha de mantindre posteriorment durant el temps necessari per a completar l'esmentat termini.Per al còmput del termini es té també en compte el període en què la participació haja sigut tinguda ininterrompudament per altres entitats que reunisquen les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • En el supòsit que l'entitat participada obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats en més del 70 per cent dels seus ingressos, l'aplicació d'esta exempció respecte de les esmentades rendes requerirà que el contribuent tinga una participació indirecta en eixes entitats que complisca els requisits assenyalats a l'article 21.1.a) del LIS.El referit percentatge d'ingressos es calcularà sobre el resultat consolidat de l'exercici, en el cas que l'entitat directament participada siga dominant d'un grup segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, i formule comptes anuals consolidats.No obstant això, la participació indirecta en filials de segon o ulterior nivell haurà de respectar el percentatge mínim del 5 per cent, tret que les esmentades filials reunisquen les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats amb l'entitat directament participada i formulen estats comptables consolidats.

    El requisit exigit en el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acredite que els dividends o participacions en beneficis percebuts s'han integrat a la base imposable de l'entitat directa o indirectament participada com dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats sense tindre dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per doble imposició.

  2. Addicionalment, en el cas de participacions en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que l'entitat participada haja estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost a un tipus nominal de, almenys, el 10 per cent a l'exercici en què s'hagen obtingut els beneficis que es repartixen o en què es participa, amb independència de l'aplicació d'algun tipus d'exempció, bonificació, reducció o deducció sobre aquells.

   • A estos efectes, es tindran en compte aquells tributs estrangers que hagen tingut per finalitat la imposició de la renda obtinguda per l'entitat participada, amb independència que l'objecte del tribut el constituïsca la renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquella.

   • Es considerarà complit este requisit, quan l'entitat participada siga resident en un país amb el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional, que li siga d'aplicació i que continga clàusula d'intercanvi d'informació.

   • En cap cas no s'entendrà complit este requisit quan l'entitat participada siga resident en un país o territori qualificat com a jurisdicció no cooperativa, excepte que residisca en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acredite que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

    En el supòsit que l'entitat participada no resident obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, l'aplicació d'esta exempció respecte de les esmentades rendes requerirà que el requisit previst en esta lletra es complisca, almenys, en l'entitat indirectament participada.

   En el supòsit de què l'entitat participada, resident o no resident en territori espanyol, obtinga dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats procedents de dos o més entitats respecte de les quals sol en alguna o algunes d'elles es complisquen els requisits assenyalats en les lletres a) o a) i b) anteriors, l'aplicació de l'exempció es referirà a aquella part dels dividends o participacions en beneficis rebuts pel contribuent respecte d'entitats en les quals es complisquen els esmentats requisits.

  Important:

  L'exempció prevista en este apartat 1, no s'aplicarà respecte de l'import d'aquells dividends o participacions en beneficis la distribució dels quals genere una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  Per a l'aplicació del disposat en este apartat, en el cas de distribució de reserves s'atendrà la designació continguda en l'acord social i, en el seu defecte, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

 2. Segons el disposat en el article 21.2 del LIS:

  1. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seua consideració comptable.

  2. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis exempts les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats per entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, tret que generen una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  3. L'exempció prevista a l'article 21.1 del LIS no resultarà d'aplicació en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts l'import dels quals haja de ser objecte de lliurament a una altra entitat en ocasió d'un contracte que verse sobre els valors dels quals aquells procedixen, registrant una despesa a l'efecte.

   L'entitat receptora de l'esmentat import en virtut del referit contracte podrà aplicar l'exempció prevista a l'article 21.1 del LIS sempre que es complisquen els següents requisits:

   • Que conserve el registre comptable dels esmentats valors.

   • Que prove que el dividend ha sigut percebut per l'altra entitat contractant o una entitat pertanyent al mateix grup de societats de qualsevol de les dues entitats, en els termes establits a l'article 42 del Codi de Comerç.

   • Que es complisquen les condicions establides a l'article 21.1 del LIS per a l'aplicació de l'exempció.

  La disposició transitòria dissetena del LIS, establix que el disposat a l'article 21.2 del LIS, no és aplicable a les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats anteriorment a 20 de juny de 2014.

 3. Segons el disposat en el article 21.10 del LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats a què resulte d'aplicació l'exempció prevista a l'article 21 del LIS, es reduirà, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions.

 4. No obstant això, en el article 21.11 del LIS s'establix que esta reducció del 5 per cent no serà aplicable, quan els esmentats dividends o participacions en beneficis:

  1. Siguen percebuts per una entitat l'import net del qual de la xifra de negocis haguda en el període impositiu immediat anterior siga inferior a 40 milions d'euros que complisca els següents requisits:

   • No tindre la consideració d'entitat patrimonial en els termes establits a l'article 5.2 del LIS.

   • No formar part, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es referix la lletra b) d'este apartat, d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • No tindre, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es referix la lletra b) d'este apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d'una altra entitat igual o superior al 5 per cent.

   L'import net de la xifra de negocis es determinarà segons les regles establides a l'article 101.2 del LIS per a les entitats de reduïda dimensió.

  2. Procedisquen d'una entitat constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021 en la qual s'ostente, de forma directa i des de la seua constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

  3. Es perceben en els períodes impositius que concloguen en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribuïsca.

Emplenament del model 200

  • Entitats residents

   En aplicació del disposat en els articles 21.1 i 21.2 del LIS, els contribuents que perceben dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedisquen per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, sempre que es complisquen els requisits de l'article 21.1 del LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, als que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que els contribuents que apliquen l'exempció de l'article 21.1 del LIS, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el disposat en el article 21.11 del LIS, no hagen d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01764] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedisquen de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 del LIS, sense tindre en compte l'esmentada reducció.

  • Entitats no residents

   En el cas que els contribuents perceben dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedisquen per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, sempre que es complisquen els requisits de l'article 21.1 del LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, als que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que els contribuents que apliquen l'exempció de l'article 21.1 del LIS, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el disposat en el article 21.11 del LIS, no hagen d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01765] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedisquen de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 del LIS, sense tindre en compte l'esmentada reducció.