Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol

El article 21.3 de la LIS establix que la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat estarà exempta quan es complisca:

 1. El requisit previst en la lletra a) de l'article 21.1 del LIS el dia en què es produïsca la transmissió.

 2. Addicionalment en els casos de transmissió de participacions d'entitats no residents, el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS que s'haurà de complir en tots i cada un dels exercicis de tinença de la participació.

A. Exempció parcial

 1. En el cas de què el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS no es complira en algun o alguns dels exercicis de tinença de la participació, l'exempció prevista en este apartat s'aplicarà d'acord amb les següents regles:

  1. Respecte d'aquella part de la renda que es corresponga amb un increment net de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part que es corresponga amb els beneficis generats en aquells exercicis en els quals es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

  2. Respecte d'aquella part de la renda que no es corresponga amb un increment net de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació, la mateixa s'entendrà generada de forma lineal, tret de prova en contrari, durant el temps de tinença de la participació, considerant-se exempta aquella part que proporcionalment es corresponga amb la tinença als exercicis en què s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

 2. En el cas de transmissió de la participació en el capital o en els fons propis d'una entitat resident o no resident en territori espanyol que, al seu torn, participara en dos o més entitats respecte de les quals només en alguna o algunes d'elles es compliren els requisits previstos en les lletres a) o b) de l'article 21.1 del LIS, l'exempció prevista en este apartat s'aplicarà d'acord amb les següents regles:

  1. Respecte d'aquella part de la renda que es corresponga amb un increment net de beneficis no distribuïts generats per les entitats indirectament participades durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part de la renda que es corresponga amb els beneficis generats per les entitats en les quals es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

  2. Respecte d'aquella part de la renda que no es corresponga amb un increment net de beneficis no distribuïts generats per les entitats indirectament participades durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part que proporcionalment siga atribuïble a les entitats en què s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

La part de la renda que no tinga de dret a l'exempció en els termes assenyalats a l'article 21.3 del LIS s'integrarà a la base imposable, tenint dret a la deducció establida a l'article 31 del LIS, en cas de procedir la seua aplicació, sempre que es complisquen els requisits necessaris per a això.No obstant això, als efectes de l'establit en la lletra a) de l'article 21.1 del LIS, es prendrà exclusivament l'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó de gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost, per la part que proporcionalment es corresponga amb la renda que no tinga dret a l'exempció corresponent a aquells exercicis o entitats respecte dels quals no s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS, en relació amb la renda total obtinguda en la transmissió de la participació.

B. Rendes negatives

 1. No s'integraran a la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat, respecte de la qual es d'alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que es complisquen els requisits establits a l'article 21.3 del LIS.No obstant això, el requisit relatiu al percentatge de participació o valor d'adquisició, segons corresponga s'entendrà complit quan el mateix s'haja assolit en algun moment durant l'any anterior al dia en què es produïsca la transmissió.

  2. En cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que no es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

  En el supòsit que els requisits assenyalats es complisquen parcialment, en els termes establits a l'article 21.3 del LIS, el disposat anteriorment s'aplicarà de manera parcial.

 2. S'integraran a la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en entitats respecte de les que no es produïsquen cap de les circumstàncies previstes en el punt anterior, amb les següents especialitats:

  1. En el cas que la participació haguera sigut prèviament transmesa per una altra entitat que reunisca les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats amb el contribuent, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, les esmentades rendes negatives es minoraran en l'import de la renda positiva generada en la transmissió precedent a què s'haguera aplicat un règim d'exempció o de deducció per a l'eliminació de la doble imposició.

  2. L'import de les rendes negatives es minorarà, en el seu cas, en l'import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l'entitat participada a partir del període impositiu que s'haja iniciat en l'any 2009, sempre que els referits dividends o participacions en beneficis no hagen minorat el valor d'adquisició i hagen tingut dret a l'aplicació de l'exempció prevista a l'article 21.1 del LIS.

C. Supòsits de no-aplicació de l'exempció

No s'aplicarà l'exempció prevista a l'article 21.3 del LIS:

 1. A aquella part de les rendes derivades de la transmissió de la participació, directa o indirecta, en una entitat que tinga la consideració d'entitat patrimonial, segons l'article 5.2 del LIS, que no es corresponga amb un increment de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació.

 2. A aquella part de les rendes derivades de la transmissió de la participació en una agrupació d'interés econòmic espanyola o europea, que no es corresponga amb un increment de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació.

 3. A les rendes derivades de la transmissió de la participació, directa o indirecta, en una entitat que complisca els requisits establits a l'article 100 del LIS, sempre que, almenys, el 15 per cent de les seues rendes queden sotmeses al règim de transparència fiscal internacional regulat a l'esmentat article.

Quan les circumstàncies assenyalades en les lletres a) o c) d'este apartat es complisquen només en algun o alguns dels períodes impositius de tinença de la participació, no s'aplicarà l'exempció respecte d'aquella part de les rendes a què es referixen les esmentades lletres que proporcionalment es corresponga amb aquells períodes impositius.

D. Reducció de l'exempció per despeses de gestió

Segons el disposat en el article 21.10 del LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat a què es referix l'article 21.3 del LIS, es reduirà, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a l'esmentada participació.

E. Emplenament del model 200

En relació amb l'exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors, regulada a l'article 21.3 del LIS, s'hauran de realitzar els següents ajustaments:

 1. Entitats residents

  • Respecte a la renda obtinguda en la transmissió de participacions de entitats residents, s'haurà d'incloure en la casella [02183] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats residents (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes de l'esmentada transmissió que estan exemptes per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS.

  • En la casella [02182] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà d'incorporar l'import de les rendes negatives obtingudes en la transmissió de participacions d'entitats residents que no s'integren a la base imposable per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS o bé per no complir el requisit de la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import de la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats, a la que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que les entitats que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten les caselles [02182] i [02183].
 2. Entitats no residents

  • Quant a la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats no residents, s'haurà d'incloure en la casella [02185] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats no residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes de l'esmentada transmissió que estan exemptes per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS.

  • En la casella [02184] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats no residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà d'incorporar l'import de les rendes negatives obtingudes en la transmissió de participacions d'entitats no residents que no s'integren a la base imposable bé per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS o bé per no complir el requisit de la lletra b) de l'article 21.1 del LIS.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import de la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats, a la que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que les entitats que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten les caselles [02184] i [02185].