Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol

L'article 21.3 de la LIS establix que la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat estarà exempta quan es complisca:

 1. El requisit previst en la lletra a) de l'article 21.1 de la LIS el dia en què es produïsca la transmissió.

 2. Addicionalment en els casos de transmissió de participacions d'entitats no residents, el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS que haurà de complir-se en tots i cadascun dels exercicis de tinença de la participació.

A. Exempció parcial

 1. En cas que el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS no es complira en algun o alguns dels exercicis de tinença de la participació, l'exempció prevista en este apartat s'aplicarà d'acord amb les següents regles:

  1. Respecte d'aquella part de la renda que es corresponga amb un incremente net de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part que es corresponga amb els beneficis generats en aquells exercicis en els que es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

  2. Respecte d'aquella part de la renda que no es corresponga amb un incremente net de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació, la mateixa s'entendrà generada de forma lineal, llevat que hi haja una prova en contra, durant el temps de tinença de la participació, considerant-se exempta aquella part que proporcionalment es corresponga amb la tinença en els exercicis en què s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

 2. En el cas de transmissió de la participació en el capital o en els fons propis d'una entitat resident o no resident en territori espanyol que, al seu torn, participara en dos o més entitats respecte de les que només en alguna o algunes d'elles es compliren els requisits prevists en les lletres a) o b) de l'article 21.1 de la LIS, l'exempció prevista en este apartat s'aplicarà d'acord amb les següents regles:

  1. Respecte d'aquella part de la renda que es corresponga amb un incremente net de beneficis no distribuïts generats per les entitats indirectament participades durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part de la renda que es corresponga amb els beneficis generats per les entitats en les que es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

  2. Respecte d'aquella part de la renda que no es corresponga amb un incremente net de beneficis no distribuïts generats per les entitats indirectament participades durant el temps de tinença de la participació, es considerarà exempta aquella part que proporcionalment siga atribuïble a les entitats en què s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

La part de la renda que no tinga dret a l'exempció en els termes assenyalats en l'article 21.3 de la LIS s'integrarà en la base imposable, tenint dret a la deducció establida en l'article 31 de la LIS, en cas de procedir la seua aplicació, sempre que es complisquen els requisits necessaris per això. No obstant això, a l'efecte del que estableix la lletra a) de l'article 21.1 de la LIS, es prendrà exclusivament l'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó de gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost, per la part que proporcionalment es corresponga amb la renda que no tinga dret a l'exempció corresponent a aquells exercicis o entitats respecte dels que no s'haja complit el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS, en relació amb la renda total obtinguda en la transmissió de la participació.

B. Rendes negatives

 1. No s'integraran en la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat, respecte de la que es d'alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que es complisquen els requisits establits en l'article 21.3 de la LIS. No obstant això, el requisit relatiu al percentatge de participació o valor d'adquisició, segons corresponga s'entendrà complit quan el mateix s'haja assolit en algun moment durant l'any anterior al dia en què es produïsca la transmissió.

  2. En cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que no es complisca el requisit establit en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

  En el cas que els requisits assenyalats es complisquen parcialment, en els termes establits en l'article 21.3 de la LIS, el que es disposa anteriorment s'aplicarà de manera parcial.

 2. S'integraran en la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en entitats respecte de les que no es produïsquen cap de les circumstàncies previstes en el punt anterior, amb les següents especialitats:

  1. En cas que la participació haguera sigut prèviament transmesa per una altra entitat que reunisca les circumstàncies a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç per a formar part del mateix grup de societats amb el contribuent, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, estes rendes negatives es minoraran en l'import de la renda positiva generada en la transmissió precedent a la que s'haguera aplicat un règim d'exempció o de deducció per a l'eliminació de la doble imposició.

  2. L'import de les rendes negatives es minorarà, si escau, en l'import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l'entitat participada a partir del període impositiu que s'haja iniciat l'any 2009, sempre que els referits dividends o participacions en beneficis no hagen minorat el valor d'adquisició i hagen tingut dret a l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 21.1 de la LIS.

C. Supòsits de no-aplicació de l'exempció

No s'aplicarà l'exempció prevista en l'article 21.3 de la LIS:

 1. A aquella part de les rendes derivades de la transmissió de la participació, directa o indirecta, en una entitat que tinga la consideració d'entitat patrimonial, segons l'article 5.2 de la LIS, que no es corresponga amb un incremente de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació.

 2. A aquella part de les rendes derivades de la transmissió de la participació en una agrupació d'interés econòmic espanyola o europea, que no es corresponga amb un incremente de beneficis no distribuïts generats per l'entitat participada durant el temps de tinença de la participació.

 3. A les rendes derivades de la transmissió de la participació, directa o indirecta, en una entitat que complisca els requisits establits en l'article 100 de la LIS, sempre que, com a mínim, el 15 per cent de les seues rendes queden sotmeses al règim de transparència fiscal internacional regulat en este article.

Quan les circumstàncies assenyalades en les lletres a) o c) d'este apartat es complisquen només en algun o alguns dels períodes impositius de tinença de la participació, no s'aplicarà l'exempció respecte d'aquella part de les rendes a què es referixen estes lletres que proporcionalment es corresponga amb aquells períodes impositius.

D. Reducción de l'exempció per despeses de gestió

Segons el que disposa l'article 21.10 de la LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat a què es referix l'article 21.3 de la LIS, es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'esta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a esta participació.

E. Emplenament del model 200

En relació amb l'exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors, regulada en l'article 21.3 de la LIS, s'hauran de realitzar els següents ajustaments:

 1. Entitats residents

  • Pel que fa a la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats residents, s'haurà d'incloure en la casella [02183] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes d'esta transmissió que estan exemptes per complir amb els requisits de l'article 21.3 de la LIS.

  • En la casella [02182] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, haurà d'incorporar-se l'import de les rendes negatives obtingudes en la transmissió de participacions d'entitats residents que no s'integren en la base imposable per complir els requisits de l'article 21.3 de la LIS o bé per no complir el requisit de la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import de la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a estes participacions, pel que les entitats que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten les caselles [02182] i [02183].
 2. Entitats no residents

  • Quant a la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats no residents, s'haurà d'incloure en la casella [02185] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats no residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes d'esta transmissió que estan exemptes per complir amb els requisits de l'article 21.3 de la LIS.

  • En la casella [02184] «Exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors entitats no residents (art. 21.3, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, haurà d'incorporar-se l'import de les rendes negatives obtingudes en la transmissió de participacions d'entitats no residents que no s'integren en la base imposable bé per complir els requisits de l'article 21.3 de la LIS o bé per no complir el requisit de la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import de la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a estes participacions, pel que les entitats que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten les caselles [02184] i [02185].