Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art.21.3 LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol

L'article 21.3 de la LIS establix que la renda positiva obtinguda en els supòsits de liquidació de l'entitat, separació del soci, fusió, escissió total o parcial, reducció de capital, aportació no dinerària o cessió global d'actiu i passiu, estarà exempta quan es complisca:

 • El requisit previst en la lletra a) de l'article 21.1 de la LIS el dia en què es produïsca la transmissió.

 • Addicionalment en els casos de transmissió de participacions d'entitats no residents, el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 de la LIS que haurà de complir-se en tots i cadascun dels exercicis de tinença de la participació.

A. Exempció parcial

Esta exempció també es pot aplicar parcialment de la mateixa forma que hem indicat en el supòsit de l'exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol.

Regles especials

En els supòsits següents, l'aplicació d'esta exempció tindrà les següents especialitats:

 1. Quan la participació en l'entitat haguera sigut valorada conforme a les regles del règim especial del Capítol VII del Títol VII d'esta Llei i l'aplicació d'estes regles haguera determinat la no integració de rendes en la base imposable d'este Impost, o de l'Impost sobre la Renda de no Residents, derivades de:

  • L'aportació de la participació en una entitat que no complisca el requisit de la lletra a) o, totalment o parcialment com a mínim en algun exercici, el requisit a què es referix la lletra b) de l'apartat 1 d'este article.

  • L'aportació no dinerària d'uns altres elements patrimonials diferents a les participacions en el capital o fons propis d'entitats.

  En eixe supòsit, l'exempció no s'aplicarà sobre la renda diferida en l'entitat transmitent com a conseqüència de l'operació d'aportació, fora que s'acredite que l'entitat adquirent ha integrat aquella renda en seu base imposable.

 2. Quan la participació en l'entitat haguera sigut valorada conforme a les regles del règim especial del Capítol VII del Títol VII de la LIS i l'aplicació d'estes regles haguera determinat la no integració de rendes en la base imposable de l'IRPF, derivades de l'aportació de participacions en entitats.

  En eixe supòsit, quan les referides participacions siguen objecte de transmissió en els dos anys posteriors a la data en què es va realitzar l'operació d'aportació, l'exempció no s'aplicarà sobre la diferència positiva entre el valor fiscal de les participacions rebudes per l'entitat adquirent i el valor de mercat en el moment de la seua adquisició, fora que s'acredite que les persones físiques han transmés la seua participació en l'entitat durant el referit termini.

B. Rendes negatives

Seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas d'extinció de l'entitat participada, fora que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració.

En este cas, l'import de les rendes negatives es minorarà en l'import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l'entitat participada durant els deu anys anteriors a la data de l'extinció, sempre que els referits dividends o participacions en beneficis no hagen minorat el valor d'adquisició i hagen tingut dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per a l'eliminació de la doble imposició, per l'import de la mateixa.

C. Reducció de l'exempció per despeses de gestió

Segons el que disposa l'article 21.10 de la LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import de la renda positiva obtinguda a la resta de supòsits de l'article 21.3 de la LIS, diferents de la transmissió de la participació en una entitat, es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'esta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a estes participacions.

D. Cumplimentación del model 200

En relació amb l'exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 de la LIS diferents de la transmissió de valors, s'hauran de realitzar els següents ajustaments:

 1. Entitats residents

  • Pel que fa a la renda obtinguda en els supòsits de liquidació de l'entitat, separació del soci, fusió, escissió total o parcial, reducció de capital, aportació no dinerària o cessió global d'actiu i passiu d'entitats residents, s'haurà d'incloure en la casella [02187] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art.21.3, 21.10 i DT 40a LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes en estos posats que estan exemptes per complir amb els requisits de l'article 21.3 de la LIS.

  • En la casella [02186] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art.21.3, 21.10 i DT 40a LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents» de la pàgina 13 del model 200, haurà d'incorporar-se l'import de les rendes negatives obtingudes en els supòsits de l'article 21.3 de la LIS diferents de les transmissions de participacions d'entitats residents que no s'integren en la base imposable.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import de la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 de la LIS diferents de la transmissió de valors, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 de la LIS, es reduirà en un  5 per cent en concepte de despeses de gestió, pel que els contribuents que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten les caselles [02186] i [02187] de la pàgina 13 del model 200.
 2. Entitats no residents

  • Quant a la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats no residents, s'haurà d'incloure en la casella [02189] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art.21.3, 21.10 i DT 40a LIS diferents a transmissions de valors d'entitats no residents» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes en estos posats que estan exemptes per complir amb els requisits de l'article 21.3 de la LIS.

  • En la casella [02188] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art.21.3, 21.10 i DT 40a LIS diferents a transmissions de valors d'entitats no residents» de la pàgina 13 del model 200, haurà d'incorporar-se l'import de les rendes negatives obtingudes en els supòsits de l'article 21.3 de la LIS diferents de les transmissions de participacions d'entitats residents que no s'integren en la base imposable.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en l'article 21.10 de la LIS, l'import de la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 de la LIS diferents de la transmissió de valors, a què resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió, pel que els contribuents que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte esta reducció quan complimenten les caselles [02188] i [02189] de la pàgina 13 del model 200.