Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art. 21.3 LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol

El article 21.3 de la LIS establix que la renda positiva obtinguda en els supòsits de liquidació de l'entitat, separació del soci, fusió, escissió total o parcial, reducció de capital, aportació no dinerària o cessió global d'actiu i passiu, estarà exempta quan es complisca:

 • El requisit previst en la lletra a) de l'article 21.1 del LIS el dia en què es produïsca la transmissió.

 • Addicionalment en els casos de transmissió de participacions d'entitats no residents, el requisit previst en la lletra b) de l'article 21.1 del LIS que s'haurà de complir en tots i cada un dels exercicis de tinença de la participació.

A. Exempció parcial

Esta exempció també es pot aplicar parcialment de la mateixa forma que hem indicat en el supòsit de l'exempció sobre la renda obtinguda en la transmissió de valors d'entitats residents i no residents en territori espanyol.

Regles especials

En els següents supòsits, l'aplicació d'esta exempció tindrà les següents especialitats:

 1. Quan la participació en l'entitat haguera sigut valorada conforme a les regles del règim especial del Capítol VII del Títol VII d'esta Llei i l'aplicació de les esmentades regles hauria determinat la no-integració de rendes en la base imposable d'este Impost, o de l'Impost sobre la Renda de No Residents, derivades de:

  • L'aportació de la participació en una entitat que no complisca el requisit de la lletra a) o, total o parcialment almenys en algun exercici, el requisit a què es referix la lletra b) de l'apartat 1 d'este article.

  • L'aportació no dinerària d'altres elements patrimonials diferents a les participacions en el capital o fons propis d'entitats.

  En este supòsit, l'exempció no s'aplicarà sobre la renda diferida en l'entitat transmitent com a conseqüència de l'operació d'aportació, tret que s'acredite que l'entitat adquirent ha integrat eixa renda a la seua base imposable.

 2. Quan la participació en l'entitat haguera sigut valorada conforme a les regles del règim especial del Capítol VII del Títol VII del LIS i l'aplicació de les esmentades regles hauria determinat la no integració de rendes en la base imposable del IRPF, derivades de l'aportació de participacions en entitats.

  En este supòsit, quan les referides participacions siguen objecte de transmissió en els dos anys posteriors a la data en què es va realitzar l'operació d'aportació, l'exempció no s'aplicarà sobre la diferència positiva entre el valor fiscal de les participacions rebudes per l'entitat adquirent i el valor de mercat en el moment de la seua adquisició, tret que s'acredite que les persones físiques han transmés la seua participació en l'entitat durant el referit termini.

B. Rendes negatives

Seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas d'extinció de l'entitat participada, tret que la mateixa siga conseqüència d'una operació de reestructuració.

En este cas, l'import de les rendes negatives es minorarà en l'import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l'entitat participada en els deu anys anteriors a la data de l'extinció, sempre que els referits dividends o participacions en beneficis no hagen minorat el valor d'adquisició i hagen tingut dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per a l'eliminació de la doble imposició, per l'import de la mateixa.

C. Reducció de l'exempció per despeses de gestió

Segons el disposat en el article 21.10 del LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, l'import de la renda positiva obtinguda en la resta de supòsits de l'article 21.3 del LIS, diferents de la transmissió de la participació en una entitat, es reduirà, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions.

D. Emplenament del model 200

En relació amb l'exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 del LIS diferents de la transmissió de valors, s'hauran de realitzar els següents ajustaments:

 1. Entitats residents

  • Respecte a la renda obtinguda en els supòsits de liquidació de l'entitat, separació del soci, fusió, escissió total o parcial, reducció de capital, aportació no dinerària o cessió global d'actiu i passiu d'entitats residents, s'haurà d'incloure en la casella [02187] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes en estos supòsits que estan exemptes per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS.

  • En la casella [02186] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS diferents a transmissions de valors d'entitats residents» de la pàgina 13 del model 200, s'haurà d'incorporar l'import de les rendes negatives obtingudes en els supòsits de l'article 21.3 del LIS diferents de les transmissions de participacions d'entitats residents que no s'integren a la base imposable.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import de la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 del LIS diferents de la transmissió de valors, als que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió, pel que els contribuents que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten les caselles [02186] i [02187] de la pàgina 13 del model 200.
 2. Entitats no residents

  • Quant a la renda obtinguda en la transmissió de participacions d'entitats no residents, s'haurà d'incloure en la casella [02189] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS diferents a transmissions de valors d'entitats no residents» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes positives obtingudes en estos supòsits que estan exemptes per complir els requisits de l'article 21.3 del LIS.

  • En la casella [02188] «Exempció sobre la renda obtinguda en els supòsits de l'art. 21.3, 21.10 i DT 40é LIS diferents a transmissions de valors d'entitats no residents» de la pàgina 13 del model 200, s'haurà d'incorporar l'import de les rendes negatives obtingudes en els supòsits de l'article 21.3 del LIS diferents de les transmissions de participacions d'entitats residents que no s'integren a la base imposable.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, segons s'establix en el article 21.10 del LIS, l'import de la renda obtinguda en els supòsits de l'article 21.3 del LIS diferents de la transmissió de valors, als que resulte d'aplicació l'exempció de l'article 21.3 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió, pel que els contribuents que apliquen l'exempció, hauran de tindre en compte l'esmentada reducció quan complimenten les caselles [02188] i [02189] de la pàgina 13 del model 200.