Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció de rendes derivades de la transmissió de determinats immobles

Segons s'establix en la disposició addicional sisena de la LIS, estaran exemptes en un 50 per cent les rendes positives derivades de la transmissió de béns immobles de naturalesa urbana que tinguen la condició d'actiu no corrent o que hagen sigut classificats com actius no corrents mantinguts per a la venda i que hagueren sigut adquirits a títol onerós a partir de 12 de maig de 2012 i fins el 31 de desembre de 2012, sense que formen part de la renda amb dret a l'exempció l'import de les pèrdues per deteriorament relatius als immobles, ni la quantitats corresponents a la reversió de l'excés d'amortització que haja sigut fiscalment deduïble en relació amb l'amortització comptabilitzada.

Estan exclosos de l'aplicació de la disposició addicional sisena de la LIS, els casos d'immobles adquirits o transmesos per persones o entitats amb determinades vinculacions societàries (article 42 del Codi de Comerç) o de parentesc que s'assenyalen en ella.

Emplenament del model 200

Els contribuents que tinguen dret a esta exempció hauran d'incloure en la casella [00519] «Exempció transmissió béns immobles (DA 6a LIS)» de la pàgina 13 del model 200, el 50 per cent de les rendes positives derivades de la transmissió dels immobles (no exclosos de l'aplicació) referits, sense que formen part d'aquelles rendes les pèrdues per deteriorament relatius a tals immobles transmesos, ni les quantitats corresponents a la reversió de l'excés d'amortització que haja sigut fiscalment deduïble en relació amb l'amortització comptabilitzada.