Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Nota comú a les exempcions de l'article 21 de la LIS

L'a rtículo 21.9 de la LIS establix que no s'aplicarà l'exempció prevista en este article:

  1. A les rendes distribuïdes pel fons de regulació de caràcter públic del mercat hipotecari.

  2. A les rendes obtingudes per agrupacions d'interés econòmic espanyoles i europees, i per unions temporals d'empreses, quan, com a mínim un dels seus socis, teniu la condició de persona física.

  3. A les rendes de font estrangera que l'entitat integre en seu base imposable i en relació amb les quals opte per aplicar, si és procedent, la deducció establida en els articles 31 o 32 d'esta Llei.