Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes procedents de la transmissió d'immobilitzat obtingudes per les Autoritats Portuàries

La disposició addicional seixanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, establix que amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2017, i amb vigència indefinida, estaran exemptes en l'impost sobre societats les rendes obtingudes per les Autoritats Portuàries com a conseqüència de la transmissió d'elements de seu immobilitzat, sempre que l'import total de la transmissió es destine a l'amortització de préstecs concedits per Ports de l'Estat o per entitats oficials de crèdit per a finançar inversions en elements de l'immobilitzat relacionades amb seu objecte o finalitat específica.

Emplenament del model 200

En aplicació de la disposició addicional seixanta-vuitena de la Llei 6/2018, les Autoritats Portuàries hauran d'incloure en la casella [01824] «Rendes procedents de transmissió d'immobilitzat obtingudes per les Autoritats Portuàries (DA 68a Llei 6/2018)» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes que obtinguen com a conseqüència de la transmissió d'elements de seu immobilitzat, i que estiguen exemptes per complir amb la finalitat exigida en esta disposició addicional.