Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

UEFA Women's Champions League 2020 (EN DONA 6a Llei 10/2021)

La disposició addicional sisena de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància establix un règim fiscal específic aplicable a la final de la «UEFA Women's Champions League 2020».

En relació amb l'Impost sobre Societats, este règim fiscal establix que les persones jurídiques residents en territori espanyol constituïdes amb motiu de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» per la entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l'Impost sobre Societats per les rendes obtingudes durant la celebració de l'esdeveniment i en la mesura que estiguen directament relacionades amb la seua participació en ell.

L'establit en el paràgraf anterior s'aplicarà igualment en l'Impost sobre la Renda de No Residents als establiments permanents que l'entitat organitzadora de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» o els equips participants constituïsquen a Espanya amb motiu de l'esdeveniment per les rendes obtingudes durant la seua celebració i en la mesura que estiguen directament relacionades amb la seua participació en ell.

A més, estaran exemptes les rendes obtingudes sense establiment permanent per l'entitat organitzadora de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» o els equips participants, generades amb motiu de la celebració de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» i en la mesura que estiguen directament relacionades amb la seua participació en aquella.

Emplenament del model 200

Els contribuents de l'Impost sobre Societats que apliquen este règim fiscal específic, per als períodes impositius iniciats dins de l'any 2020, hauran de consignar en les caselles [02312] i [02313] «UEFA Women's Champions League 2020 (DONARDL 28/2020)» de la pàgina 13 del model 200, les correccions al resultat comptable que corresponguen per l'aplicació de les exempcions a què s'ha fet referència en l'apartat anterior.