Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Disminució de valor originada per criteri de valor raonable

Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2017, s'introduïx en el article 15 l) de la LIS una excepció a la regla general establida per l'article 17.1 de l'esmentada Llei, segons la qual les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tindran efectes fiscals mentre no s'hagen d'imputar al compte de pèrdues i guanys.

A estos efectes, l'article 15 l) del LIS establix que no seran deduïbles les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats que complisquen requisits exigits per l'article 15 k) de l'esmentada Llei, que s'imputen en el compte de pèrdues i guanys, tret que, amb caràcter previ, s'haja integrat a la base imposable, en el seu cas, un increment de valor corresponent a valors homogenis del mateix import.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'establit a l'article 15.l) del LIS, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01808] «Disminució de valor originada per criteri de valor raonable (art. 15 l) LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les disminucions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable corresponents a valors representatius de les participacions en el capital o en els fons propis d'entitats que complisquen els esmentats requisits.

Aplicació article 15 k) LIS

Si complix els dos requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

  • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20 M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any

No és necessari que complisca amb els requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

  • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20 M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
  • Antiguitat 1 any
A més, complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Llavors, s'aplicarà l'article 15 k) del LIS