Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil

L'article 15 i) de la LIS establix que no seran deduïbles fiscalment les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació mercantil a què es referix l'article 17.2.e) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobreu la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni, o d'ambdues, encara que se satisfacen en diversos períodes impositius, que excedisquen, per a cada perceptor, del major dels següents imports:

  • 1 milió d'euros.

  • L'import establit amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors, en la seua normativa de desenvolupament o, si escau, en la normativa reguladora de l'execució de sentencies, sense que puga considerar-se com a tal l'establida en virtut de conveni, pacte o contracte. No obstant això, en els supòsits d'acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb el que disposa l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, o produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 del citat Estatut, sempre que, en ambdós casos, es deguen a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, serà l'import establit amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent.

A estos efectes, es computaran les quantitats satisfetes per unes altres entitats que formen part d'un mateix grup de societats en les que concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà de realitzar durant el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01817] «Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.