Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil

El article 15 i) de la LIS establix que no seran deduïbles fiscalment les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil a què es referix l'article 17.2.e) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni, o d'ambdues, encara que se satisfacen en diversos períodes impositius, que excedisquen, per a cada perceptor, del més gran dels següents imports:

  • 1 milió d'euros.

  • El import establit amb caràcter obligatori a l'Estatut dels Treballadors, en la seua normativa de desenvolupament o, en el seu cas, en la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que puga considerar-se com a tal l'establida en virtut de conveni, pacte o contracte.No obstant això, en els supòsits de acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb el disposat a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, o produïts per les causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'esmentat Estatut, sempre que, en ambdós casos, es deguen a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major, serà l'import establit amb caràcter obligatori a l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent.

A estos efectes, es computaran les quantitats satisfetes per altres entitats que formen part d'un mateix grup de societats en les quals es presenten les circumstàncies previstes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seua residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01817] «Despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.