Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses per donatius i liberalitats

L'article 15 e) de la LIS establix la no deduïbilitat fiscal de certs donatius i liberalitats.

Dins d'esta lletra e), no s'inclouen les despeses per atencions a clients o proveïdors ni els que d'acord amb els usos i costums s'efectuen respecte al personal de l'empresa ni els realitzats per a promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i prestació de servicis, ni els que es troben correlacionats amb els ingressos. No obstant això, les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l'1 per cent de l'import net del volum de negoci del període impositiu.

Tampoc s'entendran compresos en esta lletra e), les retribucions als administradors per l'acompliment de funcions d'alta direcció, o altres funcions derivades d'un contracte de caràcter laboral amb l'entitat.

Emplenament del model 200

A estos efectes, durant el període impositiu en què es comptabilitzen estes despeses per donatius i liberalitats no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00339] «Despeses per donatius i liberalitats (art. 15 e) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.