Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses financeres derivats de deutes amb entitats del grup

Conforme al que estableix l'article 15 h) de la LIS, no seran deduïbles les despeses financeres meritats durant el període impositiu, derivats de deutes amb entitats del grup segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, destinades a l'adquisició, a unes altres entitats del grup, de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d'entitats, o a la realització d'aportacions en el capital o fons propis d'unes altres entitats del grup, fora que el contribuent acredite que existixen motius econòmics vàlids per a la realització d'estes operacions, com poden ser supòsits de reestructuració dins del grup, conseqüència directa d'una adquisició a tercers, o bé aquells supòsits en què es produïx una autèntica gestió de les entitats participades adquirides des del territori espanyol.

Emplenament del model 200

A estos efectes, durant el període impositiu en què es comptabilitzen els referits despeses financeres considerats no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00508] «Despeses financeres derivats de deutes amb entitats del grup (art. 15 h) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.