Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup

Conforme a l'establit en el article 15 h) de la LIS, no seran deduïbles les despeses financers meritats en el període impositiu, derivats de deutes amb entitats del grup segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, destinats a l'adquisició, a altres entitats del grup, de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats, o a la realització d'aportacions en el capital o fons propis d'altres entitats del grup, tret que el contribuent acredite que existixen motius econòmics vàlids per a la realització de les esmentades operacions, com poden ser suposats de reestructuració dins del grup, conseqüència directa d'una adquisició a tercers, o bé aquells supòsits que es produïx una autèntica gestió de les entitats participades adquirides des del territori espanyol.

Emplenament del model 200

A estos efectes, en el període impositiu en què es comptabilitzen les referides despeses financeres considerades no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00508] «Despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup (art. 15 h) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.