Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis

L'article 15 a) de la LIS establix que les despeses que representen una retribució dels fons propis no seran fiscalment deduïbles.

A estos efectes, tindrà la consideració de retribució de fons propis, la corresponent als valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, independentment de la seua consideració comptable.

Així mateix, tindran la consideració de retribució de fons propis la corresponent als préstecs participatius atorgats per entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Important:

Quant als préstecs participatius, la disposició transitòria dissetena de la LIS establix que el que disposa l'article 15 a) de la LIS, no resultarà d'aplicació als préstecs participatius atorgats amb anterioritat a 20 de juny de 2014.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà de realitzar durant el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01002] «Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis (art. 15 a) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.