Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis

El article 15 a) de la LIS establix que les despeses que representen una retribució dels fons propis no seran fiscalment deduïbles.

A estos efectes, tindrà la consideració de retribució de fons propis, la corresponent als valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seua consideració comptable.

Així mateix, tindran la consideració de retribució de fons propis la corresponent als préstecs participatius atorgats per entitats que formen partix del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Important:

Quant als préstecs participatius, la disposició transitòria dissetena del LIS establix que el disposat a l'article 15 a) del LIS, no resultarà d'aplicació als préstecs participatius atorgats anteriorment a 20 de juny de 2014.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01002] «Despeses no deduïbles per considerar-se retribució de fons propis (art. 15 a) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.