Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions realitzades amb jurisdiccions no cooperatives

L'article 15 g) de la LIS establix la no deduïbilitat de les despeses de servicis corresponents a operacions realitzades directament o indirectament, amb persones o entitats residents en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives, o que es paguen a través de persones o entitats residents en estos, excepte que el contribuent prove que la despesa meritada respon a una operació o transacció efectivament realitzada.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00341] i [00342] «Operacions realitzades amb jurisdiccions no cooperatives (art. 15 g) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Durant el període impositiu en què es comptabilitzen els referits despeses no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00341].

  • No obstant això, si en períodes impositius posteriors, el contribuent prova que estes despeses meritades responen a una operació o transacció efectivament realitzada, les esmentades despeses es consideraran fiscalment deduïbles, pel que haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [00342].