Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions realitzades amb jurisdiccions no cooperatives

El article 15 g) de la LIS establix la no-deducibilidad de les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades directament o indirectament, amb persones o entitats residents en països o territoris qualificats com jurisdiccions no cooperatives, o que es paguen a través de persones o entitats residents en estos, excepte que el contribuent prove que la despesa meritada respon a una operació o transacció efectivament realitzada.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00341] i [00342] «Operacions realitzades amb jurisdiccions no cooperatives (art. 15 g) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En el període impositiu en què es comptabilitzen les referides despeses no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00341].

  • No obstant això, si en períodes impositius posteriors, el contribuent prova que estes despeses meritades responen a una operació o transacció efectivament realitzada, les esmentades despeses es consideraran fiscalment deduïbles, pel que haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [00342].