Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç

En el article 13.2.a) de la LIS s'establix que per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, no són deduïbles fiscalment.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00331] i [00332] «Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç (art. 13.2 a) i DT 15 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00331] d'augments, el contribuent haurà d'incloure l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no siguen deduïbles fiscalment segons el disposat a l'article 13.2.a) del LIS.

  • En canvi, quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00331]) per no ser fiscalment deduïble, es produïsca la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00332] l'import corresponent a l'esmentada reversió.

  • En relació amb el disposat a l'article 13.2.a) del LIS, la disposició transitòria quinzena del LIS establix un règim transitori segons el qual la reversió de les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible que hagueren resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, s'integraran en la base imposable de l'Impost sobre Societats del període impositiu en què es produïsca la recuperació del seu valor a l'àmbit comptable.En este cas, l'esmentada integració es recollirà en la casella [00331] d'augments.