Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis

1. Supòsit de l'article 13.2 b) de la LIS

En este article s'establix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan durant el període impositiu en què es registra del deteriorament, es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • No es complisca el requisit establit en l'article 21.1 a) de la LIS. Este requisit consistix en què el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, com a mínim, del 5 per cent. Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, s'elimina el requisit alternatiu consistent en què el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros, encara que en la disposició transitòria quarantena de la LIS s'afegix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tingueren un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit en l'article 21.1 a) de la LIS. A més, s'exigix que la participació s'haurà de posseir de manera ininterrompuda durant com a mínim 1 any, i

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, durant este període impositiu es complisca, a més, el requisit establit en article 21.1 b) de la LIS, és a dir, que l'entitat haja estat subjecta i no exempta per un imposat estranger de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost a un tipus nominal de, com a mínim, el 10 per cent.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 13.2 b) de la LIS el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00325] i [00326] «Ajustaments per pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis (art. 13.2 b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00325] d'augments, el contribuent haurà de consignar l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 13.2 b) de la LIS.

 • No obstant això, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la LIS, estes pèrdues per deteriorament seran deduïbles durant el període impositiu en què la participació es transmeta o es done de baixa, sempre que els requisits assenyalats es donen durant l'any anterior a què es produïsca la transmissió o baixa de la participació.

  En estos casos, el contribuent durant el període impositiu posterior al de la comptabilització de les citades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00325]) per no ser fiscalment deduïbles, haurà d'incloure en la casella [00326] de disminucions, l'import corresponent a este deteriorament com a conseqüència de la seua reversió.

Si no complix un o cap dels requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

Però sí complix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal ≥ 10%

Aleshores s'aplicarà l'article 13.2 LIS.

Per tant, no seran deduïbles, encara que sí seran deduïbles quan la participació es transmeta o es done de baixa (art. 20 LIS).

2. Supòsit de l'article 15 k) de la LIS

En este article s'establix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan durant el període impositiu en què es registra el deteriorament, respecte de les que es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • Es complisquen els requisits establits en l'article 21 de la LIS, o

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, durant este període impositiu no es complisca el requisit establit en l'article 21.1 b) de la LIS.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01807] «Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participacions en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 15 k) de la LIS.

Aplicació article 15 k) LIS

Si complix els dos requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

No és necessari que complisca amb els requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any
A més, complix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no complix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Aleshores, s'aplicarà l'article 15 k) de la LIS.
Per tant, no seran deduïbles en cap cas.