Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis

1.Supòsit de l'article 13.2 b) de la LIS

En este article s'establix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan en el període impositiu en què es registra del deteriorament, es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • No es complisca el requisit establit a l'article 21.1 a) del LIS.Este requisit consistix que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, almenys, del 5 per cent.Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, s'elimina el requisit alternatiu consistent que el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros, encara que en la disposició transitòria quarantena del LIS s'afig un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tinguera un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establit a l'article 21.1 a) del LIS.A més, s'exigix que la participació s'haurà de tindre de manera ininterrompuda durant almenys 1 any, i

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, en l'esmentat període impositiu es complisca, a més, el requisit establit en article 21.1 b) del LIS, és a dir, que l'entitat haja estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a este Impost a un tipus nominal de, almenys, el 10 per cent.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 13.2 b) del LIS el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00325] i [00326] «Ajustaments per pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis (art. 13.2 b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00325] d'augments, el contribuent haurà de consignar l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 13.2 b) del LIS.

 • No obstant això, d'acord amb el disposat en el article 20 del LIS, estes pèrdues per deteriorament seran deduïbles en el període impositiu en què la participació es transmeta o es done de baixa, sempre que els requisits assenyalats es donen durant l'any anterior a què es produïsca la transmissió o baixa de la participació.

  En estos casos, el contribuent en el període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00325]) per no ser fiscalment deduïbles, haurà d'incloure en la casella [00326] de disminucions, l'import corresponent a l'esmentat deteriorament com a conseqüència de la seua reversió.

Si no complix un o cap dels requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

Però sí que complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal ≥ 10%

Llavors s'aplicarà el article 13.2 LIS.

Per tant, no seran deduïbles, encara que sí que seran deduïbles quan la participació es transmeta o es done de baixa (art. 20 LIS).

2.Supòsit de l'article 15 k) del LIS

En este article s'establix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan en el període impositiu en què es registra el deteriorament, respecte de les quals es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • Es complisquen els requisits establits a l'article 21 del LIS, o

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, en l'esmentat període impositiu no es complisca el requisit establit a l'article 21.1 b) del LIS.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01807] «Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participacions en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 15 k) del LIS.

Aplicació article 15 k) LIS

Si complix els dos requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

No és necessari que complisca amb els requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq.> 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any
A més, complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no complix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Llavors, s'aplicarà l'article 15 k) del LIS.
Per tant, no seran deduïbles en cap cas.