Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors (art. 13.1 LIS) no afectades per l'article 11.12 ni la DT 33a.1 de la LIS

Quan existix un risc en el cobrament d'un determinat crèdit, les entitats estan obligades comptablement a dotar una pèrdua per deteriorament.

En canvi, l'article 13.1 de la LIS establix que només seran fiscalment deduïbles les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'impost concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 1. Que haja transcorregut el termini de sis mesos des del venciment de l'obligació.

  Important:

  Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'any 2020 i l'any 2021, el Reial decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, establix en el seu article 14 que els contribuents de l'impost sobre societats que complisquen les condicions de l'article 101 de la LIS per a ser considerats petites empreses, podran deduir, durant estos períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan hagen transcorregut tres mesos des del venciment de l'obligació a què es referix la lletra a) de l'article 13.1 de la LIS.

  D'aquesta manera, per a les petites empreses es reduïx durant estos períodes el termini establit per poder deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, passant de 6 mesos a 3 mesos, el temps que s'exigix que haja transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'impost.

 2. Que el deutor estiga declarat en situació de concurs.

 3. Que el deutor estiga processat pel delicte d'alçament de béns

 4. Que les obligacions hagen sigut reclamades judicialment o siguen objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de de la qual solució depenga el seu cobrament.

No obstant això, encara que concórreguen les circumstàncies anteriors, no seran fiscalment deduïbles :

 • Els corresponents a crèdits carregats per entitats de dret públic, excepte que siguen objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seua existència o quantia.

 • Els corresponents a crèdits carregats per persones o entitats vinculades, fora que estiguen en situació de concurs i s'haja produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge, en els termes establits en el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 • Les corresponents a estimacions globals del risc d'insolvències de clients i deutors.

Emplenament del model 200

Estes diferències de criteri entre la norma comptable i la norma fiscal, determina la necessitat de realitzar una sèrie d'ajustaments en les caselles [00321] i [00322] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS no afectades per l'art.11.12 LIS ni per la DT 33a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00321] d'augments, el contribuent inclourà l'import de les pèrdues per deteriorament de valor dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no siguen deduïbles fiscalment segons el que disposa l'article 13.1 de la LIS.

 • En canvi, el contribuent inclourà en la casella [00322] de disminucions l'import d'aquelles pèrdues comptabilitzades durant el període en què siguen deduïbles fiscalment per complir amb els requisits de l'article 13.1 de la LIS.

 • Quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les citades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00321]) per no ser fiscalment deduïble, es produïsca la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00322] l'import corresponent a esta reversió.

A tindre en compte:

En estes caselles [00321] i [00322] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS no afectades per l'art.11.12 LIS ni per la DT 33a.1 LIS» només hauran de figurar els imports relatius a les pèrdues per deteriorament dels crèdits de l'article 13.1 de la LIS, sempre que no estiguen afectades pel que disposa l'article 11.12 d'esta norma, cas en què hauran de declarar-se segons el que disposa l'apartat següent (caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 i DT 33a.1 LIS »).