Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de deute

En l'article 13.2 c) de la LIS s'establix la no deduïbilitat fiscal de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa el citat article, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00327] i [00328] «Pèrdua per deteriorament de valors representatius de deute (art. 13.2.c) i DT 15a LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • El contribuent haurà d'incloure en la casella [00327] d'augments, l'import corresponent a les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no siguen deduïbles fiscalment segons el que disposa l'article 13.2 c) de la LIS.

  • No obstant això, quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les citades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00327]) per no ser fiscalment deduïble, es produïsca la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00328] l'import corresponent a esta reversió.

  • En relació amb el que disposa l'article 13.2 c) de la LIS, la disposició transitòria quinzena de la LIS, establix un règim transitori segons el qual la reversió de les pèrdues per deteriorament els valors representatius de deute que hagueren resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'integraran en la base imposable de l'impost sobre societats del període impositiu en què es produïsca la recuperació del seu valor en l'àmbit comptable. A estos efectes, esta integració es recollirà en la casella [00327] d'augments.