Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal

El article 20 de la LIS establix que quan un element patrimonial o un servei tinguen diferent valoració comptable i fiscal, l'entitat adquirent d'aquell integrarà a la seua base imposable la diferència entre ambdues, de la següent manera:

  1. Tractant-se d'elements patrimonials integrants del actiu circulant, en el període impositiu en què estos motiven la meritació d'un ingrés o una despesa.

  2. Tractant-se d'elements patrimonials no amortitzables integrants de l'immobilitzat, en el període impositiu en què estos es transmeten o es donen de baixa.

  3. Tractant-se d'elements patrimonials amortitzables integrants de l'immobilitzat, en els períodes impositius que resten de vida útil, aplicant a l'esmentada diferència el mètode d'amortització utilitzat respecte dels referits elements, tret que siguen objecte de transmissió o baixa anteriorment, al cas dels quals, s'integrarà en ocasió de la mateixa.

  4. Tractant-se de serveis, en el període impositiu en què es reben, excepte que el seu import s'haja d'incorporar a un element patrimonial en el cas del qual s'estarà al previst en els paràgrafs anteriors.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en este precepte, en el període impositiu que l'entitat adquirent d'un element patrimonial o d'un servei tinga diferent valoració comptable i fiscal, haurà d'integrar en les caselles [01015] i [01016] «Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal (article 20 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, la diferència d'ambdós valors.