Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal

L'article 20 de la LIS establix que quan un element patrimonial o un servici tinguen diferent valoració comptable i fiscal, l'entitat adquirent d'aquell integrarà en seu base imposable la diferència entre ambdues, de la següent manera:

  1. Tractant-se d'elements patrimonials integrants de l'actiu circulant, durant el període impositiu en què estos motiven la meritació d'un ingrés o una despesa.

  2. Tractant-se d'elements patrimonials no amortitzables integrants de l'immobilitzat, durant el període impositiu en què estos es transmeten o es donen de baixa.

  3. Tractant-se d'elements patrimonials amortitzables integrants de l'immobilitzat, durant els períodes impositius que resten de vida útil, aplicant a la citada diferència el mètode d'amortització utilitzat respecte dels referits elements, fora que siguen objecte de transmissió o baixa amb anterioritat, cas en què, s'integrarà amb motiu de la mateixa.

  4. Tractant-se de servicis, durant el període impositiu en què es reben, excepte que el seu import haja d'incorporar-se a un element patrimonial cas en què s'estarà al que preveu els paràgrafs anteriors.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa este precepte, durant el període impositiu que l'entitat adquirent d'un element patrimonial o d'un servici tinga diferent valoració comptable i fiscal, haurà d'integrar en les caselles [01015] i [01016] «Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal (article 20 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, la diferència d'ambdós valors.