Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

SICAV:Reduccions de capital i distribució de la prima d'emissió

El article 17.6 de la LIS establix que en la reducció de capital amb devolució d'aportacions s'integrarà a la base imposable dels socis l'excés del valor de mercat dels elements rebuts sobre el valor fiscal de la participació.

La mateixa regla s'aplicarà en el cas de distribució de la prima d'emissió d'accions o participacions.

No obstant això, tractant-se d'operacions realitzades per societats d'inversió de capital variable regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, no sotmeses al tipus general de gravamen, l'import total percebut en la reducció de capital amb el límit de l'augment del valor liquidatiu de les accions des de la seua adquisició o subscripció fins al moment de la reducció de capital social, s'integrarà en la base imposable del soci sense dret a cap deducció a la quota íntegra.

Qualsevol que siga la quantia que es perceba en concepte de distribució de la prima d'emissió realitzada per les esmentades societats d'inversió de capital variable, s'integrarà a la base imposable del soci sense dret a cap deducció en la quota íntegra.

S'aplicarà l'anteriorment assenyalat a organismes d'inversió col·lectiva equivalents a les societats d'inversió de capital variable que estiguen registrats en un altre Estat, amb independència de qualsevol limitació que tingueren respecte de grups restringits d'inversors, en l'adquisició, cessió o rescat de les seues accions;en tot cas resultarà d'aplicació a les societats emparades per la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la que es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 17.6 del LIS, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00371] «SICAV:Reduccions de capital i distribució de la prima d'emissió (art. 17.6 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, les quantitats que hagen d'integrar a la seua base imposable els socis (contribuents de l'Impost sobre Societats) amb motiu de les reduccions de capital amb devolució d'aportacions i de la distribució de la prima d'emissió realitzades per les societats d'inversió de capital variable regulades en la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva no sotmeses al tipus general de gravamen i pels organismes d'inversió col·lectiva equivalents a les esmentades societats que estiguen registrats en un altre Estat.