Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Transmissions lucratives i societàries: aplicació del valor de mercat

Segons el que disposa l'article 17.4 de la LIS, es valoraran pel seu valor de mercat els següents elements patrimonials :

 1. Els transmesos o adquirits a títol lucratiu. No tindran esta consideració les subvencions.

 2. Els aportats a entitats i els valors rebuts en contraprestació, fora que resulte d'aplicació el règim previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS o bé en el supòsit de les operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits.

 3. Els transmesos als socis per causa de dissolució, separació dels mateixos, reducció del capital amb devolució d'aportacions, repartiment de la prima d'emissió i distribució de beneficis.

 4. Els transmesos en virtut de fusió i escissió total o parcial, fora que resulte d'aplicació el règim previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

 5. Els adquirits per permuta.

 6. Els adquirits per canvi o conversió, fora que resulte d'aplicació el règim previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

Emplenament del model 200

Els contribuents intervinents en les operacions referides en les lletres anteriors hauran d'incloure en les caselles [00347] i [00348] «Transmissions lucratives i societàries: aplicació del valor de mercat (art. 17.4 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els ajustaments derivats d'aplicar les següents regles:

 • L'entitat transmitent haurà d'integrar en seu base imposable la diferència entre el valor de mercat dels elements transmesos i el seu valor fiscal.

 • Els socis d'esta entitat integraran en seu base imposable la diferència entre el valor del mercat de la participació rebuda i el valor fiscal de la participació anul·lada.

  Recorde:

  S'entendrà per valor de mercat el que haguera sigut recordat en condicions normals de mercat entre parts independents, podent admetre's qualsevol dels mètodes prevists en l'article 18.4 de la LIS.