Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bases imposables negatives excloses de la compensació

No podran ser objecte de compensació les bases imposables negatives quan es presenten les següents circumstàncies:

 1. La majoria del capital social o dels drets a participar en els resultats de l'entitat que haguera sigut adquirida per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, posteriorment a la conclusió del període impositiu a què correspon la base imposable negativa.

 2. Les persones o entitats a què es referix el paràgraf anterior haurien tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la conclusió del període impositiu a què correspon la base imposable negativa.

 3. L'entitat adquirida es trobe en alguna de les següents circumstàncies:

  1. No haja realitzat activitat econòmica alguna dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició.

  2. Haja realitzat una activitat econòmica diferent o addicional a la realitzada anteriorment en els 2 anys posteriors, que determinara, en si mateixa, un import net de la xifra de negocis en eixos anys posteriors superior al 50 per cent de l'import mitjà de la xifra de negocis de l'entitat corresponent als 2 anys anteriors.S'entendrà per activitat diferent o addicional aquella que tinga assignat diferent grup a la realitzada anteriorment, en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

  3. Es tracte d'una entitat patrimonial en els termes establits a l'article 5.2 de la LIS.

  4. L'entitat haja sigut donada de baixa a l'índex d'entitats per no presentar durant 3 períodes impositius consecutius la declaració de l'Impost sobre Societats (article 119.1 b) del LIS).