Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bases imposables negatives excloses de la compensació

No podran ser objecte de compensació les bases imposables negatives quan concórreguen les següents circumstàncies:

 1. La majoria del capital social o dels drets a participar en els resultats de l'entitat que haguera sigut adquirida per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, amb posterioritat a la conclusió del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 2. Les persones o entitats a què es referix el paràgraf anterior hagueren tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la conclusió del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 3. L'entitat adquirida es trobe en alguna de les següents circumstàncies:

  1. No haja realitzat activitat econòmica alguna dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició.

  2. Haja realitzat una activitat econòmica diferent o addicional a la realitzada amb anterioritat en els 2 anys posteriors, que determinara, en si mateixa, un import net del volum de negoci durant aquells anys posteriors superior al 50 per cent de l'import mitjà del volum de negoci de l'entitat corresponent als 2 anys anteriors. S'entendrà per activitat diferent o addicional aquella que tinga assignat diferent grup a la realitzada amb anterioritat, en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

  3. Es tracti d'una entitat patrimonial en els termes establits en l'article 5.2 de la LIS.

  4. L'entitat haja sigut donada de baixa en l'índex d'entitats per no presentar durant 3 períodes impositius consecutius la declaració de l'impost sobre societats (article 119.1 b) de la LIS).